ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 4031863
Page Views 5920371

ขึ้นข้างบน

ระดับชั้นประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เคมีอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : patsachon_trai@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
2557 ปริญญาตรี วทบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คะแนน KPA รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
2 คะแนน KPA รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
3 รายงานผลการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ยุทธศาสตร์หลักที่ ๒ “อาหารคลีนเพื่อสุขภาพ”
4 รายงานผลการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ยุทธศาสตร์หลักที่ ๒ “ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน”
5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
6 กำหนดการสอนพิเศษรายชั่วโมง ระหว่างปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
7 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
8 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
9 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
10 แบบบันทึกการใช้แผนการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน่วยที่ ๕ ไฟฟ้าในบ้านเรา
11 แบบบันทึกการใช้แผนการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน่วยที่ ๔ แรงและการเคลื่อนที่
12 แบบบันทึกการใช้แผนการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน่วยที่ ๓ วัสดุรอบตัวเรา
13 รายงานแผนการขับเคลื่อน (MOU) สู่การปฏิบัติตามผลการประเมินตามจุดเน้นของ สพฐ. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
14 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
15 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
16 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
17 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
18 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
19 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๓ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
20 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
21 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
22 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
23 รายงานประชุมผู้ปกครอง ประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
24 กำหนดการสอนรายชั่วโมง รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
25 กำหนดการสอนพิเศษรายชั่วโมง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔, ๕ และ๖ ระหว่างปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
26 รายงานแผนการขับเคลื่อน (MOU) สู่การปฏิบัติตามผลการประเมินตามจุดเน้นของ สพฐ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
27 แบบบันทึกการใช้แผนการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน่วยที่ ๑ บทที่ ๒
28 แบบบันทึกการใช้แผนการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน่วยที่ ๑ บทที่ ๑
29 แบบบันทึกการใช้แผนการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน่วยที่ ๒ ทรัพยากรที่รัก
30 แบบบันทึกการใช้แผนการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หน่วยที่ ๑ ชีวิตสัมพันธ์
31 โครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
32 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
33 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
34 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๓ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
35 แบบสรุปผลประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ป.2/3 สิงหาคม 2559
36 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
37 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๓ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
38 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
39 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
40 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๔ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
41 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
42 รายงานประชุมผู้ปกครอง ประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
43 สรุปรายงานการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กดี ๑๐ ประการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
44 กำหนดการสอนรายชั่วโมง รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
45 โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
46 แผนการวัดและประเมินผลรายปี รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
47 รายงานการเข้าร่วมอบรม Google For Education
48 กิจกรรมค่าคุณธรรม เด็กดี ๑๐ ประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ข้อที่ ๗-๘ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
49 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
50 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
51 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
52 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
53 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
54 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
55 คำนำและสารบัญหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
56 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
57 รายงานการสังเคราะห์การพัฒนาคุณภาพ PDCA ปีการศึกษา 2558
58 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับความสามารถด้านการอ่าน – การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้น ป.2/3 ปีการศึกษา 2558
59 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ป.2/3 ปีการศึกษา 2558
60 รายงานสรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน ของนักเรียนชั้น ป.2/3 ปีการศึกษา 2558
61 รายงานสรุปผลการประเมินผู้เรียนตามจุดเน้น ของนักเรียนชั้น ป.2/3 ปีการศึกษา 2558
62 รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนชั้น ป.2/3 ปีการศึกษา 2558
63 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (Self Assessment Report : SAR)
64 รายงานแผนการขับเคลื่อน (MOU) สู่การปฏิบัติตามผลการประเมินตามจุดเน้นของ สพฐ. ปีการศึกษา 2558
65 กำหนดการสอนพิเศษรายชั่วโมง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4, 5 และ6 ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
66 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) เดือน กุมภาพันธ์ 2559
67 รายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้เรียน ของนักเรียนชั้น ป.2/3 ปีการศึกษา 2558
68 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4/3 และ ป.4/4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
69 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
70 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
71 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) เดือน มกราคม 2559
72 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4/3 และ ป.4/4 ประจำเดือน มกราคม 2559
73 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 ประจำเดือน มกราคม 2559
74 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 ประจำเดือน มกราคม 2559
75 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) เดือน ธันวาคม 2558
76 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4/3 และ ป.4/4 ประจำเดือน ธันวาคม 2558
77 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 ประจำเดือน ธันวาคม 2558
78 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2558
79 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) เดือน พฤศจิกายน 2558
80 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4/3 และ ป.4/4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
81 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
82 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
83 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4/3 และ ป.4/4 ประจำเดือน ตุลาคม 2558
84 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 ประจำเดือน ตุลาคม 2558
85 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2558
86 เบอร์โทรผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ ปีการศึกษา 2558
87 กำหนดการสอนรายชั่วโมง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1,2,4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
88 โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 4 ปีการศึกษา 2558
89 กำหนดการสอนพิเศษรายชั่วโมง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1และ2 ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
90 แผนการวัดและประเมินผลรายปี รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1,2 และ 4 ปีการศึกษา 2558
91 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) เดือน กันยายน 2558
92 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4/3 และ ป.4/4 ประจำเดือน กันยายน 2558
93 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 ประจำเดือน กันยายน 2558
94 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 ประจำเดือน กันยายน 2558
95 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4/3 และ ป.4/4 ประจำเดือน สิงหาคม 2558
96 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 ประจำเดือน สิงหาคม 2558
97 รายงานการเข้าเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2558
98 รายงานแผนการขับเคลื่อน (MOU) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
99 การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (PDCA) เดือน สิงหาคม 2558
100 รายงานการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2/3 เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2558
101 กำหนดการสอนรายชั่วโมง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1,2,4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
102 รายงานการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2/3 เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com