ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 20/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 3834329
Page Views 5618175

ขึ้นข้างบน

ระดับชั้นประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุวรรณ สิงห์เชื้อ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงาน PDCA ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560
2 รายงาน PDCA ประจำเดือน ธันวาคมพ.ศ.2559
3 รายงาน PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
4 กำหนดการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ1101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559
5 กำหนดการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ1101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559
6 รายงานผลการนำนักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษาที่ 2/2559
7 รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2-59
8 แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน เขียนภาษาไทย ป.1.1 เดือน พฤศจิกายน
9 ตารางคะแนน KPA ป.1 วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1.2559
10 ตารางคะแนน KPA ป.1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1.2559
11 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My family
12 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 My school things
13 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 The first day at school
14 รายงาน MOU ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
15 รายงานPDCA ประจำเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1/ 2559
16 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ เดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1/2559
17 รายงานPDCA ประจำเดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1/ 2559
18 รายงานPDCA ประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1/ 2559
19 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
20 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
21 รายงานการเข้าร่วมอบรม Google For Education
22 SAR ปี 2558
23 รายงาน MOU ประจำภาคเรียที่ 2 /2558
24 รายงานPDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
25 รายงานPDCA ประจำเดือนมกราคม 2559
26 รายงานPDCA ประจำเดือนธันวาคม 2558
27 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือ
28 รายงาน PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
29 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
30 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
31 กำหนดการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
32 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
33 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
34 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กันยายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
35 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กันยายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
36 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กันยายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
37 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
38 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
39 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
40 รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
41 รายงาน PDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2558
42 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
43 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
44 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
45 ID Plan แผนพัฒนาตนเอง
46 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
47 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
48 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
49 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
50 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
51 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
52 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์หลัก ป.2 ปีการศึกษา 2558
53 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ปีการศึกษา 2558
54 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม ป.1 ปีการศึกษา 2558
55 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1 ปีการศึกษา 2558
56 กำหนดการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์หลัก ป.2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
57 กำหนดการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
58 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม ป.1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
59 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com