ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 20/01/2017
สถิติผู้เข้าชม 3722210
Page Views 5439204

ขึ้นข้างบน

ระดับชั้นประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุวรรณ สิงห์เชื้อ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 กำหนดการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม อ1101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559
2 กำหนดการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ1101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559
3 รายงานผลการนำนักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษาที่ 2/2559
4 รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2-59
5 แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน เขียนภาษาไทย ป.1.1 เดือน พฤศจิกายน
6 ตารางคะแนน KPA ป.1 วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1.2559
7 ตารางคะแนน KPA ป.1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1.2559
8 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My family
9 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 My school things
10 รายงานผลการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 The first day at school
11 รายงาน MOU ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
12 รายงานPDCA ประจำเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1/ 2559
13 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ เดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1/2559
14 รายงานPDCA ประจำเดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1/ 2559
15 รายงานPDCA ประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1/ 2559
16 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
17 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
18 รายงานการเข้าร่วมอบรม Google For Education
19 SAR ปี 2558
20 รายงาน MOU ประจำภาคเรียที่ 2 /2558
21 รายงานPDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
22 รายงานPDCA ประจำเดือนมกราคม 2559
23 รายงานPDCA ประจำเดือนธันวาคม 2558
24 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือ
25 รายงาน PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
26 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
27 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
28 กำหนดการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
29 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
30 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
31 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กันยายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
32 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กันยายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
33 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กันยายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
34 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
35 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
36 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
37 รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
38 รายงาน PDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2558
39 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
40 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
41 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
42 ID Plan แผนพัฒนาตนเอง
43 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
44 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
45 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน มิถุนายน 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
46 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1
47 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.1
48 บันทึกการเข้าเรียนประจำเดือน พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
49 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์หลัก ป.2 ปีการศึกษา 2558
50 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ปีการศึกษา 2558
51 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม ป.1 ปีการศึกษา 2558
52 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1 ปีการศึกษา 2558
53 กำหนดการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์หลัก ป.2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
54 กำหนดการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
55 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม ป.1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
56 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com