ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 4253783
Page Views 6265590

ขึ้นข้างบน

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชนารดี พรมจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2543 - 2557 ร.ร.ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 sar ชนารดี พรมจันทร์ ปี 2559
2 สังเคราะ MOUเทอม2 ปี59
3 สังเคราะห์ PDCA เทอม2ปี59
4 แบบประเมินชุมนุมตุง ภาค2 ปี59
5 IOCข้อสอบชีวะ ม.6 เทอม2ปี59
6 IOCข้อสอบวิทย์ ม,2 เทอม2ปี59
7 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ การสต๊าฟสัตว์(ยุทธศาสตร์ท่ี2) ครูชนารดี ปี59
8 รายงานเวลามาเรียนเดือน ก.พ.60
9 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ก.พ.60
10 รายงานการใช้แผน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เทอม2ปี59
11 รายงานการใช้แผน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประชากร เทอม2ปี59
12 รายงานเวลามาเรียนเดือน ม.ค.60
13 E-learning zone ม.2.5 เทอม2ปี2559
14 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ม.ค..60
15 โครงร่างวิจัยชั้นเรียน
16 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ การสต๊าฟสัตว์(ยุทธศาสตร์ท่ี2) ครูชนารดี เดือน ธ.ค.59
17 รายงานเวลามาเรียนเดือน ธ.ค.59
18 รายงานการใช้แผน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ เทอม2ปี59
19 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ธ.ค..59
20 IOC และข้อสอบ กลางภาค 2ปี59
21 เสนอเพื่อขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 และ 3 วิชาชีววิทยา6
22 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ การสต๊าฟสัตว์(ยุทธศาสตร์ท่ี2) ครูชนารดี เดือน พ.ย.59
23 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน พ.ย.59
24 สรุปเวลามาเรียน พ.ค.-ก.ย.เทอม2.59
25 ประชุมผู้ปกครอง เทอมที่ 2ปี59
26 กำหนดการจัดการเรียนรู้และแผนฯม.2และ ม.6 เทอม2ปี2559
27 วัดและประเมินผลปี59เทอม2
28 สังเคราะ MOUเทอม1 ปี59
29 สังเคราะห์ PDCA เทอม1ปี59
30 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาค 1 ปี59
31 แบบประเมินชุมนุมตุง ภาค1 ปี59
32 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ จักจั่นของเล่น(ยุทธศาสตร์ท่ี2)1.59 ครูชนารดี
33 สรุปเวลามาเรียน พ.ค.-ก.ย.1.59
34 รายงานเวลามาเรียนเดือน ก.ย.59.
35 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ก.ย.59
36 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 8 ประชากร เทอม1ปี59
37 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เทอม1ปี59
38 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 6 หลักฐานบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เทอม1ปี59
39 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทัดษะการคิดเชิงพื้นที่
40 รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.2.5 ปี 59
41 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ส.ค.59
42 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA เทอม1ปี59
43 รายงานเวลามาเรียนเดือน ส.ค.59.
44 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จักจั่นของเล่น ก.ค.59 ชนารดี พรมจันทร์
45 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 3 DNA และกระบวนการทำงาน เทอม1ปี59
46 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 2 ยีนและโครโมโซม เทอม1ปี59
47 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ก.ค.59
48 รายงานเวลามาเรียนเดือน ก.ค.59.1399
49 IOC-กลางภาคชีวะ6-เทอม1ปี 59
50 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ภาค 1 ปี58
51 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน มิ.ย..59
52 รายงานเวลามาเรียนเดือน พ.ค.-มิ.ย.59
53 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เทอม1ปี59
54 ประชุมผู้ปกครอง เทอมที่ 1ปี59
55 แบบรายงานค่ายเด็กดี 10 ประการ
56 วัดและประเมินผลปี59เทอม1
57 กำหนดการจัดการเรียนรู้ม.2และ ม.6 เทอม1ปี2559
58 กรอบการใช้งาน GOOGLE FOR EDUCATION
59 SAR-2558ปรับตามแบบ-รปค.15 ชนารดี
60 สังเคราะ MOUเทอม2 ปี58
61 สังเคราะห์ PDCA เทอม2ปี58
62 มาตรฐานขั้นพื้นฐานด้านผู้เรียน-ม1.5
63 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนฯเด็กดี 10 ประการ(ยุทธศาสตร์3) ครูชนารดี
64 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ จักจั่นของเล่น(ยุทธศาสตร์ท่ี2) ครูชนารดี
65 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน ชุมนุมตุง (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
66 สรุปกิจกรรม 5 ส ยุทธศาสตร์ที่ 3 ม1.5 ชนารดี
67 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาค 2 ปี58
68 รายงานแบบประเมินชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดี ภาคเรียนท่ี2 ปี58
69 รายงานในเว็บเวลามาเรียนเดือน ก.พ.59
70 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ก.พ.59
71 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 6 เทคโนโลยีชีวภาพ เทอม2ปี58
72 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 5ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม เทอม2ปี58
73 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ เทอม2ปี58
74 รายงานแบบประเมินชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดี ภาคเรียนท่ี2 ปี58
75 รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์,1.5 เทอม 2
76 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ม.ค59
77 รายงานในเว็บเวลามาเรียนเดือน ม.ค.58
78 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 3 โรคทางพันธุกรรม ฯ เทอม2ปี58
79 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 2 สารพันธุกรรม ฯ เทอม2ปี58
80 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือนธ.ค58
81 รายงานในเว็บเวลามาเรียนเดือน ธ.ค.58
82 รายงานกิจกรรมกีฬาสี 58
83 แบบทดสอบกลางภาคเรียน-วิทย์เพิ่มเติมม.6 (2)
84 แบบทดสอบกลางภาคเรียน-วิทย์เพิ่มเติมม.1ภาค 2
85 IOC-กลาง-6-เทอม-2
86 IOC กลาง-3-เทอม-2
87 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ภาค 2 ปี58
88 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะพันธุกรรม ฯ เทอม2ปี58
89 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือนพ.ย.58
90 รายงานในเว็บเวลามาเรียนเดือน ต.ค.- พ.ย.58
91 รายงานแก้-0-ร ม.1.5 เทอม1ปี 58
92 รายงานการประชุมผู้ปกครองภาคที่ 2 ปี 2558
93 วัดและประเมินผลม.1 และ ม.3 ปีเทอม2
94 กำหนดการจัดการเรียนรู้ม.1และ ม.3 เทอม2
95 รายงานสรุปพฤติกรรมการมาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
96 สังเคราะห์ PDCA เทอม1ปี58
97 สังเคราะ MOUเทอม1 ปี58
98 รายงานแบบประเมินชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดี ภาคเรียนท่ี1 ปี58
99 รายงานการใช้แผน หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เทอม1ปี58
100 รายงานวิจัยในชั้นเรียนเทอม 1ปี58
101 รายงานผลการสอนซ่อมเสริมวิทย์ ม.6 ภาคที่1ปี2558
102 รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์,1.5 เทอม 1
103 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือนสิงหาคม 58
104 รายงานการใช้แผน หน่วยท่ี 3 ความหลากหลายทางชีวภาพ เทอม1ปี58
105 รายงานการเข้าเรียน เดือนสิงหาคม2558
106 รายงานผลการเรียนรู้ e-learning zone ปี58
107 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันสานสัมพันธ์มุ่งมั่นสู่การเรียนรู้
108 แผนการสอนซ่อมเสริมวิทย์ ม.6 ภาคที่1ปี2558
109 รายงานการใช้แผน หน่วยท่ี 1พันธุกรรม เทอม1ปี58
110 รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.1ห้อง 5 ปี 2558
111 รายงานในเว็บเวลามาเรียนเดือนกรกฎาคม58
112 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือนกรกฎาคม 58
113 ID – Plan
114 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน 1
115 IOCแบบทดสอบกลางภาคเรียนท่ี 1 ปี 2558
116 รายงานในเว็บเวลามาเรียนเดือนมิถุนายน 58
117 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือนมิถุนายน 58
118 ค่านิยม 12 ประการ
119 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน พฤษภาคม58
120 รายงานการเข้าเรียนของนักเรียน เดือน พฤษถาคม 2558
121 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล เทอม1ปีการศึกษา2558
122 รายงานการประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
123 การกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาค1 ปีการศึกษา2558
124 แผนการจัดการเรียน ภาค1ปีการศึกษา 2558
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com