ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 4031853
Page Views 5920361

ขึ้นข้างบน

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชนารดี พรมจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2543 - 2557 ร.ร.ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สังเคราะ MOUเทอม2 ปี59
2 สังเคราะห์ PDCA เทอม2ปี59
3 แบบประเมินชุมนุมตุง ภาค2 ปี59
4 IOCข้อสอบชีวะ ม.6 เทอม2ปี59
5 IOCข้อสอบวิทย์ ม,2 เทอม2ปี59
6 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ การสต๊าฟสัตว์(ยุทธศาสตร์ท่ี2) ครูชนารดี ปี59
7 รายงานเวลามาเรียนเดือน ก.พ.60
8 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ก.พ.60
9 รายงานการใช้แผน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เทอม2ปี59
10 รายงานการใช้แผน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประชากร เทอม2ปี59
11 รายงานเวลามาเรียนเดือน ม.ค.60
12 E-learning zone ม.2.5 เทอม2ปี2559
13 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ม.ค..60
14 โครงร่างวิจัยชั้นเรียน
15 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ การสต๊าฟสัตว์(ยุทธศาสตร์ท่ี2) ครูชนารดี เดือน ธ.ค.59
16 รายงานเวลามาเรียนเดือน ธ.ค.59
17 รายงานการใช้แผน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ เทอม2ปี59
18 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ธ.ค..59
19 IOC และข้อสอบ กลางภาค 2ปี59
20 เสนอเพื่อขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 และ 3 วิชาชีววิทยา6
21 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ การสต๊าฟสัตว์(ยุทธศาสตร์ท่ี2) ครูชนารดี เดือน พ.ย.59
22 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน พ.ย.59
23 สรุปเวลามาเรียน พ.ค.-ก.ย.เทอม2.59
24 ประชุมผู้ปกครอง เทอมที่ 2ปี59
25 กำหนดการจัดการเรียนรู้และแผนฯม.2และ ม.6 เทอม2ปี2559
26 วัดและประเมินผลปี59เทอม2
27 สังเคราะ MOUเทอม1 ปี59
28 สังเคราะห์ PDCA เทอม1ปี59
29 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาค 1 ปี59
30 แบบประเมินชุมนุมตุง ภาค1 ปี59
31 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ จักจั่นของเล่น(ยุทธศาสตร์ท่ี2)1.59 ครูชนารดี
32 สรุปเวลามาเรียน พ.ค.-ก.ย.1.59
33 รายงานเวลามาเรียนเดือน ก.ย.59.
34 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ก.ย.59
35 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 8 ประชากร เทอม1ปี59
36 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เทอม1ปี59
37 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 6 หลักฐานบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เทอม1ปี59
38 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทัดษะการคิดเชิงพื้นที่
39 รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.2.5 ปี 59
40 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ส.ค.59
41 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA เทอม1ปี59
42 รายงานเวลามาเรียนเดือน ส.ค.59.
43 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จักจั่นของเล่น ก.ค.59 ชนารดี พรมจันทร์
44 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 3 DNA และกระบวนการทำงาน เทอม1ปี59
45 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 2 ยีนและโครโมโซม เทอม1ปี59
46 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ก.ค.59
47 รายงานเวลามาเรียนเดือน ก.ค.59.1399
48 IOC-กลางภาคชีวะ6-เทอม1ปี 59
49 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ภาค 1 ปี58
50 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน มิ.ย..59
51 รายงานเวลามาเรียนเดือน พ.ค.-มิ.ย.59
52 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เทอม1ปี59
53 ประชุมผู้ปกครอง เทอมที่ 1ปี59
54 แบบรายงานค่ายเด็กดี 10 ประการ
55 วัดและประเมินผลปี59เทอม1
56 กำหนดการจัดการเรียนรู้ม.2และ ม.6 เทอม1ปี2559
57 กรอบการใช้งาน GOOGLE FOR EDUCATION
58 SAR-2558ปรับตามแบบ-รปค.15 ชนารดี
59 สังเคราะ MOUเทอม2 ปี58
60 สังเคราะห์ PDCA เทอม2ปี58
61 มาตรฐานขั้นพื้นฐานด้านผู้เรียน-ม1.5
62 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนฯเด็กดี 10 ประการ(ยุทธศาสตร์3) ครูชนารดี
63 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ จักจั่นของเล่น(ยุทธศาสตร์ท่ี2) ครูชนารดี
64 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน ชุมนุมตุง (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
65 สรุปกิจกรรม 5 ส ยุทธศาสตร์ที่ 3 ม1.5 ชนารดี
66 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาค 2 ปี58
67 รายงานแบบประเมินชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดี ภาคเรียนท่ี2 ปี58
68 รายงานในเว็บเวลามาเรียนเดือน ก.พ.59
69 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ก.พ.59
70 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 6 เทคโนโลยีชีวภาพ เทอม2ปี58
71 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 5ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม เทอม2ปี58
72 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ เทอม2ปี58
73 รายงานแบบประเมินชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดี ภาคเรียนท่ี2 ปี58
74 รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์,1.5 เทอม 2
75 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน ม.ค59
76 รายงานในเว็บเวลามาเรียนเดือน ม.ค.58
77 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 3 โรคทางพันธุกรรม ฯ เทอม2ปี58
78 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 2 สารพันธุกรรม ฯ เทอม2ปี58
79 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือนธ.ค58
80 รายงานในเว็บเวลามาเรียนเดือน ธ.ค.58
81 รายงานกิจกรรมกีฬาสี 58
82 แบบทดสอบกลางภาคเรียน-วิทย์เพิ่มเติมม.6 (2)
83 แบบทดสอบกลางภาคเรียน-วิทย์เพิ่มเติมม.1ภาค 2
84 IOC-กลาง-6-เทอม-2
85 IOC กลาง-3-เทอม-2
86 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ภาค 2 ปี58
87 รายงานการใช้แผน ผลการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะพันธุกรรม ฯ เทอม2ปี58
88 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือนพ.ย.58
89 รายงานในเว็บเวลามาเรียนเดือน ต.ค.- พ.ย.58
90 รายงานแก้-0-ร ม.1.5 เทอม1ปี 58
91 รายงานการประชุมผู้ปกครองภาคที่ 2 ปี 2558
92 วัดและประเมินผลม.1 และ ม.3 ปีเทอม2
93 กำหนดการจัดการเรียนรู้ม.1และ ม.3 เทอม2
94 รายงานสรุปพฤติกรรมการมาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
95 สังเคราะห์ PDCA เทอม1ปี58
96 สังเคราะ MOUเทอม1 ปี58
97 รายงานแบบประเมินชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดี ภาคเรียนท่ี1 ปี58
98 รายงานการใช้แผน หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เทอม1ปี58
99 รายงานวิจัยในชั้นเรียนเทอม 1ปี58
100 รายงานผลการสอนซ่อมเสริมวิทย์ ม.6 ภาคที่1ปี2558
101 รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์,1.5 เทอม 1
102 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือนสิงหาคม 58
103 รายงานการใช้แผน หน่วยท่ี 3 ความหลากหลายทางชีวภาพ เทอม1ปี58
104 รายงานการเข้าเรียน เดือนสิงหาคม2558
105 รายงานผลการเรียนรู้ e-learning zone ปี58
106 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันสานสัมพันธ์มุ่งมั่นสู่การเรียนรู้
107 แผนการสอนซ่อมเสริมวิทย์ ม.6 ภาคที่1ปี2558
108 รายงานการใช้แผน หน่วยท่ี 1พันธุกรรม เทอม1ปี58
109 รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.1ห้อง 5 ปี 2558
110 รายงานในเว็บเวลามาเรียนเดือนกรกฎาคม58
111 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือนกรกฎาคม 58
112 ID – Plan
113 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน 1
114 IOCแบบทดสอบกลางภาคเรียนท่ี 1 ปี 2558
115 รายงานในเว็บเวลามาเรียนเดือนมิถุนายน 58
116 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือนมิถุนายน 58
117 ค่านิยม 12 ประการ
118 รายงานการปฏิบัติตาม MOU PDCA เดือน พฤษภาคม58
119 รายงานการเข้าเรียนของนักเรียน เดือน พฤษถาคม 2558
120 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล เทอม1ปีการศึกษา2558
121 รายงานการประชุมผู้ปกครองเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
122 การกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาค1 ปีการศึกษา2558
123 แผนการจัดการเรียน ภาค1ปีการศึกษา 2558
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com