ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 4253837
Page Views 6265650

ขึ้นข้างบน

ระดับชั้นประถมศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสายอรุณ มาณพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525,2546 ป.ตรี ศศ.บ. , ป.โท คม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529- ปัจจุบัน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 กำหนดการสอนชุมนุมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
2 SAR ครูสายอรุณ 2559
3 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อน MOU รอบ 6 เดือนหลัง
4 รายงานผลการสังเคราะห์ PDCA แต่ละหน่วยการเรียนรู้
5 รายงานผลการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชุมนุมยุวมัคคุเทศก์
6 สรุปโครงการ Daily Talk walk Rally ภาคเรียน 2 2559
7 เวลาเรียน ธันวาคม 2559
8 รายงานผลการสอน หน่วยที่ 5 Famous people วิชาภาษาอังกฤษหลัก อ 16101.docx
9 รายงานผลการสอนภาษาอังกฤษ หน่วยที่ 4
10 เวลาเรียนพศจิกายน 59
11 สรุปการประชุม video conference จาก สพฐ.
12 กำหนดการสอนอ 16102 ชั้น ป 6 ภาคเรียนที่ 2 2559
13 กำหนดการสอน อ 16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 2559
14 สรุปชุมนุมยุวมัคคุเทศก์ ภาคเรียน 1 2559
15 เค้าโครงวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 2559
16 สรุปโครงการ Daily Talk walk Rally ภาคเรียน 1 2559
17 คะแนน K P A และคะแนนสอบ
18 รายงานการปฏิบัติตาม MOU รอบ 6 เดือนแรก 2559
19 สรุปรายงานผลการประชุมสัมนาครูภาษาอังกฤษ 2016
20 รายงาน PDCA หน่วย 3
21 บันทึกหลังการสอน หน่วยที่ 3 Beautiful World วิชาภาษาอังกฤษหลัก อ 16101
22 เวลาเรียน สิงหาคม 2559
23 บันทึกหลังการสอน หน่วยที่ 2 Go Shopping วิชาภาษาอังกฤษหลัก อ 16101
24 รายงานPDCA หน่วย 2
25 เวลาเรียน กรกฎาคม 59
26 รายงาน PDCA หน่วย 1
27 สรุปรายงานผลการประชุมสัมนาครูภาษาอังกฤษ 2016
28 บันทึกหลังสอนหน่วย 1 My story
29 เวลาเรียนเดือนมิถุนายน 59
30 แผนวัดประเมินผลอังกฤษหลัก ป6
31 แผนวัดประเมินผลอังกฤษเสริม ป 6
32 โครงการ Daily Talk Walk Rally 2559
33 กำหนดการสอนอังกฤษเสริม อ 16102 ป 6 ภาคเรียนที่ 1 2559
34 กำหนดการสอนชุมนุมยุวมัคคุเทศก์ ป 6 ภาคเรียนที่ 1 2559
35 กำหนดการสอน อ 16101 ป 6 ภาคเรียนที่ 2 2559
36 รายงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีนาคม 2559
37 คะแนนKPAและปลายภาค อังกฤษหลัก และเสริม ป 6
38 รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 2558
39 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง E-sar 2558
40 รายงานผลการสังเคราะห์ PDCA แต่ละหน่วยการเรียนรู้
41 สรุปโครงการ Daily Talk walk Rally ภาคเรียน 2 2558
42 รายงานการปฏิบัติงานตาม MOUรอบ 6 เดือนหลัง ตค.-มีค.
43 คะแนน KPA อ.หลักและเสริม หลังกลางภาคเรียนที่ 2 2558
44 เวลาเรียน มกราคม 2559
45 เวลาเรียน กุมภาพันธ์ 2559
46 รายงานสรุปผล ค่าย O-NET 2558
47 รายงาน PDCA หน่วย 6 อ.16101
48 ผลการวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2
49 ประโยคสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษ ป.6
50 ข้อสอบปลายปีอ.เสริม อ.16102 ป.6
51 บันทึกหลังสอน หน่วย 6 อ.16101
52 บันทึกการสอนซ่อมเสริม อ.16101 ป.6 ภาคเรียนที่ 2
53 กิจกรรมชุมนุมยุวมัคคุเทศก์
54 ข้อสอบปลายปี อ.16101 ป.6
55 เวลาเรียน ธันวาคม 2558
56 รายงานการปฏิบัติงานตาม MOU ตุลาคม ถึงธันวาคม
57 รายงาน PDCA หน่วย 5
58 บันทึกหลังการสอน หน่วยที่ 5 Out and about อ 16101
59 เค้าโครงวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2
60 กำนหนดการสอนชุมนุมภาษาอังกฤษชั้น ป.6
61 กำหนดการสอนยุวกาชาด ป.6
62 บันทึกหลังการสอน หน่วยที่ 4
63 รายงาน PDCA หน่วยที่ 4
64 เวลาเรียน เดือน พฤศจิกายน
65 กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
66 กำหนดการสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม อ 16102 ชั้น ป. 6 ภาคเรียนที่ 2
67 กำหนดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ อ 16101 ชั้น ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
68 กำหนดการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ อ 16101 ชั้น ป.6
69 สรุปโครงการ Daily Talk walk Rally
70 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อน MOU รอบ 6 เดือนแรก 2558
71 ผลสอบปลายภาคเ1 อังกฤษหลัก 2558
72 ผลสอบปลายภาค1 อังกฤษเสริม 2558
73 ผลการวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1
74 บันทึกการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป. 6
75 เวลาเรียน สิงหาคม
76 รายงาน PDCA หน่วย 3
77 บันทึกหลังการสอน หน่วยที่ 3 อังกฤษหลัก อ 16101
78 เวลาเรียน กรกฎาคม
79 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA หน่วย 2
80 บันทึกหลังการสอน หน่วยที่ 2 อ 16101
81 คะแนนกลางภาค 1 2558
82 แผนพัฒนาตนเองของครูสายอรุณ
83 เวลาเรียน มิถุนายน
84 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA หน่วยที่ 1
85 บันทึกหลังการสอน หน่วยที่ 1 ภาษาอังกฤษหลัก ป.6
86 เค้าโครงวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1
87 กำหนดการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.6
88 แผนวัดประเมินผลอังกฤษหลัก ป6 ปี 2558
89 แผนวัดประเมินผลอังกฤษเสริม ป 6 2558
90 ชื่อโครงการ Daily Talk Walk Rally
91 กำหนดการสอนภาษาอังกฤษหลัก อ16101 ชั้น ป. 6 ภาคเรียน 1
92 กำหนดการสอนภาษาอังกฤษเสริม อ 16102 ป.6 ภาคเรียน 1
93 กำหนดการสอนชุมนุมภาษาอังกฤษ ชั้น ป 6 ภาคเรียน 1
94 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง
95 รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
96 รายงานผลการสังเคราะห์ผลการใช้แผนการสอน อ 16101
97 รายงานการปฏิบัติงานตาม MOU ครั้งที่ 5 รอบ 6 เดือนหลัง
98 รายงานผลการสังเคราะห์ PDCA
99 ผลการวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียน 2
100 คะแนนKPAและปลายภาค1 2557
101 เวลาเรียน กุมภาพันธ์ 58
102 แบบทดสอบปลายปี อังกฤษเสริม ปุ 6
103 บันทึกหลังการสอน หน่วยที่ 7 What
104 เวลาเรียน มกราคม 58
105 รายงาน PDCA หน่วย 7 ภาคเรียน 2 2557
106 แบบฝึกเขียนเล่าเรื่อง วิจัยชั้นเรียน
107 สรุปรายงานผลค่าย O-NET 57
108 รายงานการปฏิบัติงานตาม MOU ครั้งที่ 3 ตค. ถึง ธค.
109 แบบทดสอบก่อน หลังเรียน วิจัยชั้นเรียน
110 คะแนนKPAและปลายภาค1 2557
111 คะแนน KPAและกลางภาค 1 2557
112 คะแนน KPA และกลางภาค 2 อังกฤษหลักและเสริม 57
113 เวลาเรียนเดือน ธันวาคม 57
114 รายงาน PDCA หน่วย 6 อ 16101 2557
115 บันทึกหลังการสอนหน่วยที่ 6 Out and about อ16101
116 โครงการ ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม O-NET 57
117 เค้าโครงวิจัยชั้นเรียน
118 Time tables Intensive English Camp for O
119 อัตราส่วนคะแนนวัดประเมินผลการเรียนรู้
120 สรุปรายงานผลการอบรมครูภาษาอังกฤษ 2557
121 เวลาเรียนเดือน พฤศจิกายน 2557
122 รายงานPDCA หน่วย 5 อ 16101 ป 6
123 รายงาน PDCA หน่วยที่ 4 ปี 2557
124 ผลการวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1
125 บันทึกหลังสอน หน่วย 5 Animals อังกฤษหลัก อ 16101
126 บันทึกหลังสอน หน่วย 4 It was great อังกฤษหลัก อ 16101
127 โครงการอบรมครูศูนย์ PEER
128 โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์
129 กำหนดการสอนเสริม อ 16102 ภาคเรียนที่ 2 2557
130 กำหนดการสอน อ 16101 ภาคเรียนที่ 2 2557
131 วิเคราะห์แบ่งกลุ่มนักเรียน ป.6
132 รายงานการปฏิบัติงานตาม MOU ครั้งที่ 1 2577
133 รายงานการปฏิบัติงานตาม MOU ครั้งที่ 1 2577
134 รายงาน PDCA อังกฤษ ป.6 หน่วย 3 2557
135 แบบทดสอบก่อน Instruction words order
136 บันทึกหลังการสอน หน่วยที่ 3 อ 16101
137 ทดสอบกลางภาค 1 อังกฤษเสริม
138 Exercises 1 words oder
139 รายงาน PDCA หน่วย2 2557
140 รายงาน PDCA หน่วย 1 2557
141 บันทึกหลังการสอนหน่วยที่1 และ 2 อ16101
142 วิจัยในชั้นเรียน 1/2557
143 วิเคราะห์ตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ป6 1/57
144 แผนวัดผลอังกฤษหลัก ป.6ภาคเรียน 1และ2 1/57
145 แผนวัดประเมินผลอังกฤษเสริมป 6 1/57
146 คำอธิบายและโครงสร้างอังกฤษเสริม ป.6 1/57
147 คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างอังกฤษหลัก ป6 1/57
148 กำหนดการสอนภาษาอังกฤษเสริม อ 16102 ชั้นป 6
149 กำหนดการสอนภาษาอังกฤษ 1/57
150 สรุปงานแผนปฏิบัติการโครงการยุวมัคคุเทศก์2556
151 สรุปงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์ PEER 2556
152 SAR 2556
153 การสังเคราะห์รายงานการพัฒนาคุณภาพ 2556
154 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ตค. มีค.
155 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
156 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA หน่วย 6
157 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA หน่วย 5
158 ผลการวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2
159 วิเคราะห์คัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ป.5และ 6 เพื่มเติม
160 รายงานการขับเคลื่อน MOU ครั้งที่ 3
161 เค้าโครงวิจัยชั้นเรียน ภาคเรียน 2 2556
162 PDCA ตุลาคม 56
163 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
164 กำหนดการสอนซ่อมเสริม
165 แผนการวัดประเมินผล
166 กำหนดการสอน
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com