ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 4253794
Page Views 6265601

ขึ้นข้างบน

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกัลยา สุประการ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0896346788
อีเมล์ : kanya_ks@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาโท/ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/สาขาหลักสูตรและการสอน/เอกมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540-ปัจจุบัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู 2559
2 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 5 การดำรงชีวิตของพืช
3 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 4 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
4 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 การเคลื่อนที่
5 แบบประเมินชุมนุมตุง ภาค2 ปี59
6 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู (SELF ASSESSMENT REPORT)
7 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
8 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
9 รายงานการตรวจสอบนักเรียนเข้าเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2560
10 รายงานการประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1- 6
11 iรายงานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
12 รายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
13 รายงานสรุปผลการประเมินการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559
14 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน สมอง ทักษะการสังเกต
15 รายงานเวลามาเรียนชุมนุมตุงฯเดือน ก.พ.60
16 รายงาน PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
17 รายงานการตรวจสอบนักเรียนเข้าเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
18 รายงานวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
19 รายงานการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน เดือน มกราคม 2560
20 รายงานการใช้แผนการเรียนรู้หน่วยที่ 2 ลมฟ้าอากาศ
21 รายงาน PDCA ประจำเดือน ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560
22 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 บรรยากาศ
23 รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2 เข้าร่วมงานกิจกรรมทัศนศึกษาและ E – learning Zone ประจำปีการศึกษา 2559
24 รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2 เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560
25 รายงานการเข้าเรียนของนักเรียน เดือนธันวาคม 2559
26 รายงานเวลามาเรียนเชุมนุมตุงฯดือน ธ.ค.59
27 รายงาน PDCA ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
28 รายงานการตรวจสอบการเข้าเรียนเดือนพฤศจิกายน 2559
29 รายงานเวลามาเรียนชุมนุมตุงฯ เดือน พ.ย.59.
30 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559
31 รายงานวิจัยในชั้นเรียน
32 รายงานการเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์
33 รายงานการประชุมแนวทางการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
34 รายงานการนำนักเรียนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
35 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
36 แผนการวัดประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559
37 แบบประเมินชุมนุมตุง ภาค1 ปี59
38 สรุปเวลามาเรียนชุมนุมตุง พ.ค.-ก.ย.1.59
39 รายงานตรวจสอบการเข้าเรียนประจำเดือน กันยายน 2559
40 รายงานสรุป MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
41 สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
42 รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2559
43 รายงาน PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
44 รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2559
45 รายงานเวลามาเรียนตุงสัญลักษณ์แห่งคุณความดีเดือน ส.ค.59.
46 รายงานการตรวจสอบนักเรียนเข้าเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
47 รายงานเวลามาเรียนชุมนุมตุงเดือน ก.ค.59
48 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเดือน กรกฎาคม 2559 กิจกรรมการสังเกต
49 โครงร่างการวิจัยชั้นเรียน
50 รายงาน PDCA เดือน พ.ค.-มิ.ย.2559
51 รายงานการเข้าเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ม.1 และเคมี ม.4 พ.ค.-มิ.ย.2559
52 รายงานเวลามาเรียนชุมนุมตุงฯ เดือน พ.ค.-มิ.ย.59
53 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559
54 รายงานสรุปกิจกรรมเข้าค่ายเด็กดี 10 ประการ ปีการศึกษา 2559 ชั้น ม. 2/2
55 แนวทางการนำ Google for education. ไปใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
56 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 และรายวิชา เคมี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559
57 รายงานแผนการวัดประเมินผล ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
58 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู (SELF ASSESSMENT REPORT)
59 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู(SAR)ปีการศึกษา 2558
60 รายงานการสังเคราะห์รายงานคุณภาพการศึกษา (PDCA) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
61 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
62 รายงานกิจกรรม เด็กดี 10 ประการ
63 แผนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ "เด็กดี 10 ประการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/2
64 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน กิจกรรม 5 ส สร้างสรรค์
65 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน ชุมนุมตุง (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
66 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน รายงานการปฏิบัติตาม MOU โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ข้อ 6 การรายงานมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
67 รายงานแบบประเมินชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดี ภาคเรียนท่ี2 ปี58
68 รายงานแบบประเมินชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดี ภาคเรียนท่ี2 ปี58
69 รายงานการเข้าเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2558
70 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
71 รายงานของขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรางวัล งานกีฬาสีภายใน 2558
72 เวลามาเรียนชุมนุมตุงเดือน ต.ค.- พ.ย.58
73 รายงานการตรวจสอบนักเรียนเข้าเรียน พ.ย.2558
74 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (เนตรนารี ม.1)กิจกรรมขบวนการลูกเสือ กิจกรรมคณะลูกเสือแห่งชาติ 1.2558
75 แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรม เพลงและเกม
76 รายงานการ แก้ 0 , ร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
77 รายงานการประชุมผู้ปกครอง 2/2558
78 เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2
79 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2.2558
80 แผนการวัดประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 2558
81 รายงานสรุปพฤติกรรมการมาเรียน ภาคเรียน 1 ปี 2558
82 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
83 สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
84 รายงานการนำนักเรียนรับวุฒิบัตรธรรมศึกษาเอก
85 รายงาน PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2558
86 รายงานการเข้าเรียน ส.ค. 2558
87 รายงานแบบประเมินชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดี ภาคเรียนท่ี1 ปี58
88 เวลามาเรียนชุมนุมตุงฯเดือนสิงหาคม
89 รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์1/2558
90 รายงานทัศนศึกษา E-learning Zone
91 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
92 รายงาน PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
93 รายงานการเข้าเรียน ก.ค.2558
94 รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
95 รายงานเวลามาเรียนชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดีเดือนกรกฎาคม58
96 รายงานแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)
97 รายงาน PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2558
98 รายงาน PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2558
99 รายงานการเข้าเรียน มิ.ย.2558
100 รายงานการประชุมผู้ปกครอง(เพิ่มเติม) 1/2558
101 รายงานการเข้าเรียน พ.ค.2558
102 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปี1.2 ภาคเรียนที่1.2558
103 โครงร่างวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
104 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
105 แผนการวัดประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
106 SAR ประจำปีการศึกษา 2557
107 รายงานมาตรฐานด้านผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา.2557
108 การรายงานผู้เรียนตามจุดเน้น 2558
109 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
110 iรายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
111 รายงานการสังเคราะห์การพัฒนาคุณภาพ (PDCA )
112 รายงานผลการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
113 รายงานการสังเคราะห์การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557
114 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 เรื่องการดำรงชีวิตของพืช
115 รายงานวิจัยปีการศึกษา 2557
116 โครงร่างวิจัย ปีการศึกษา 2557
117 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
118 รายงานการเข้าเรียน ก.พ.2558
119 รายงาน PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
120 รานงาน PDCA ประจำเดือน มกราคม 2558
121 รายงานการเข้าเรียน ม.ค. 2558
122 รายงานการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
123 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 ลมฟ้าอากาศ
124 รายงาน PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2557
125 รายงานการเข้าเรียน เดือนธันวาคม 2557
126 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบรรยากาศ
127 รายงานการเข้าเรียน พ.ย.2557
128 รายงาน PDCA ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
129 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาค 2/2557
130 รายงานการวิเคราะห์แผนการวัดประเมินผลภาคเรียนที่ 2
131 รายงานกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
132 รายงานกิจกรรมชุมนุม
133 รายงาน PDCA ประจำเดือนกันยายน 2557
134 รายงาน PDCA ประจำเดือนกันยายน 2557
135 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง 2556
136 รายงานการนำนักเรียนรับวุฒิบัตรธรรมศึกษา
137 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557
138 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 2 สารรอบตัว
139 รายงาน PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2557
140 รายงานการเข้าเรียน ส.ค. 2557
141 รายงานวิจัยชั้นเรียน
142 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1
143 รายงาน PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
144 รายงานการเข้าเรียน ก.ค.2557
145 รายงานการร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
146 รายงานการหาค่า IOC วิทยาศาสตร์ ม.1 กลางภาค 1
147 รายงานการพัฒนาตนเอง MOU ข้อ 7
148 รายงาน PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2557
149 รายงานการนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่
150 รายงานการเข้าเรียน มิ.ย. 2557
151 โครงงร่างวิจัยชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
152 รายงานการแก้ 0 ,ร นักเรียนชั้น ม.3/1
153 รายงานการตรวจสอบนักเรียนเข้าเรียน พ.ค.2557
154 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.1
155 รายงานการอบรมเด็กดี 10 ประการ
156 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาค 1/2557
157 การวิเคราะห์แผนการวัดผล รายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2557
158 การพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
159 บทคัดย่อรายงานวิจัยชั้นเรียน
160 รายงานวิจัยในชั้นเรียน E -research
161 แบบรายงานประเมินตนเอง SAR 2556
162 รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
163 การสังเคราะห์รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ปีการศึกษา 2556
164 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู
165 รายงานมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
166 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานอาชีพการถักไหมพรม
167 รายงานผลการประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
168 รายงานการอบรมรู้ทัน Social Network เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
169 รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
170 รายงานผลการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา
171 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
172 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน2556
173 รายงานการ ตรวจสอบนักเรียนเข้าเรียน เดือน มกราคม 2557
174 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
175 เช็คเวลาเรียน ประจำเดือน ม.ค. 57
176 MOU ม.ค. 57
177 แบบรายงานผลการดำเนิน
178 PDCA ธ.ค. 56
179 เช็คเวลาเรียน ประจำเดือน ธ.ค. 2556
180 รายงานผลการแข่งทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาค
181 รายงานผลการการเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.2.1
182 MOU พ.ย. 56
183 รายงานผลการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
184 รายงานการเข้าเรียน พ.ย.56
185 รายงานกิจกรรมการเรียนรู้ ต.ค.56
186 รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
187 รายงานการปฏิบัติตามMOU
188 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล
189 รายงานผลการปฏิบัติตามMOU
190 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
191 รายงานผลการใช้แผน วิทยาศาสตร์
192 แผนการเรียนรู้วิชาการ - วิชาสามัญ
193 รายงานผล MOU ซ่อมเสริม
194 แผนศิลป์ศักยภาพ
195 รายงานผล MOU ออกนอกสถานที่
196 แผนการเรียนซ่อมเสริม
197 ผลการใช้แบบฝึกการจัดอิเลคตรอนในอะตอม รายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com