ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 20/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 3834301
Page Views 5618139

ขึ้นข้างบน

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกัลยา สุประการ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0896346788
อีเมล์ : kanya_ks@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาโท/ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/สาขาหลักสูตรและการสอน/เอกมัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2540-ปัจจุบัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานวิจัยชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2 รายงานการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน เดือน มกราคม 2560
3 รายงานการใช้แผนการเรียนรู้หน่วยที่ 2 ลมฟ้าอากาศ
4 รายงาน PDCA ประจำเดือน ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560
5 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 บรรยากาศ
6 รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2 เข้าร่วมงานกิจกรรมทัศนศึกษาและ E – learning Zone ประจำปีการศึกษา 2559
7 รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2 เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560
8 รายงานการเข้าเรียนของนักเรียน เดือนธันวาคม 2559
9 รายงานเวลามาเรียนเชุมนุมตุงฯดือน ธ.ค.59
10 รายงาน PDCA ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
11 รายงานการตรวจสอบการเข้าเรียนเดือนพฤศจิกายน 2559
12 รายงานเวลามาเรียนชุมนุมตุงฯ เดือน พ.ย.59.
13 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559
14 รายงานวิจัยในชั้นเรียน
15 รายงานการเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์
16 รายงานการประชุมแนวทางการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
17 รายงานการนำนักเรียนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
18 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
19 แผนการวัดประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559
20 แบบประเมินชุมนุมตุง ภาค1 ปี59
21 สรุปเวลามาเรียนชุมนุมตุง พ.ค.-ก.ย.1.59
22 รายงานตรวจสอบการเข้าเรียนประจำเดือน กันยายน 2559
23 รายงานสรุป MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
24 สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
25 รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2559
26 รายงาน PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
27 รายงานการเข้าเรียนของนักเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2559
28 รายงานเวลามาเรียนตุงสัญลักษณ์แห่งคุณความดีเดือน ส.ค.59.
29 รายงานการตรวจสอบนักเรียนเข้าเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
30 รายงานเวลามาเรียนชุมนุมตุงเดือน ก.ค.59
31 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเดือน กรกฎาคม 2559 กิจกรรมการสังเกต
32 โครงร่างการวิจัยชั้นเรียน
33 รายงาน PDCA เดือน พ.ค.-มิ.ย.2559
34 รายงานการเข้าเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ม.1 และเคมี ม.4 พ.ค.-มิ.ย.2559
35 รายงานเวลามาเรียนชุมนุมตุงฯ เดือน พ.ค.-มิ.ย.59
36 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559
37 รายงานสรุปกิจกรรมเข้าค่ายเด็กดี 10 ประการ ปีการศึกษา 2559 ชั้น ม. 2/2
38 แนวทางการนำ Google for education. ไปใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
39 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 และรายวิชา เคมี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559
40 รายงานแผนการวัดประเมินผล ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
41 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู (SELF ASSESSMENT REPORT)
42 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู(SAR)ปีการศึกษา 2558
43 รายงานการสังเคราะห์รายงานคุณภาพการศึกษา (PDCA) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
44 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
45 รายงานกิจกรรม เด็กดี 10 ประการ
46 แผนการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ "เด็กดี 10 ประการ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/2
47 รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน กิจกรรม 5 ส สร้างสรรค์
48 สรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน ชุมนุมตุง (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
49 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน รายงานการปฏิบัติตาม MOU โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ข้อ 6 การรายงานมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
50 รายงานแบบประเมินชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดี ภาคเรียนท่ี2 ปี58
51 รายงานแบบประเมินชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดี ภาคเรียนท่ี2 ปี58
52 รายงานการเข้าเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2558
53 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
54 รายงานของขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรางวัล งานกีฬาสีภายใน 2558
55 เวลามาเรียนชุมนุมตุงเดือน ต.ค.- พ.ย.58
56 รายงานการตรวจสอบนักเรียนเข้าเรียน พ.ย.2558
57 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (เนตรนารี ม.1)กิจกรรมขบวนการลูกเสือ กิจกรรมคณะลูกเสือแห่งชาติ 1.2558
58 แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรม เพลงและเกม
59 รายงานการ แก้ 0 , ร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
60 รายงานการประชุมผู้ปกครอง 2/2558
61 เค้าโครงการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2
62 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2.2558
63 แผนการวัดประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 2558
64 รายงานสรุปพฤติกรรมการมาเรียน ภาคเรียน 1 ปี 2558
65 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
66 สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
67 รายงานการนำนักเรียนรับวุฒิบัตรธรรมศึกษาเอก
68 รายงาน PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2558
69 รายงานการเข้าเรียน ส.ค. 2558
70 รายงานแบบประเมินชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดี ภาคเรียนท่ี1 ปี58
71 เวลามาเรียนชุมนุมตุงฯเดือนสิงหาคม
72 รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์1/2558
73 รายงานทัศนศึกษา E-learning Zone
74 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
75 รายงาน PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
76 รายงานการเข้าเรียน ก.ค.2558
77 รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
78 รายงานเวลามาเรียนชุมนุมตุงสัญลักษณ์แห่งความดีเดือนกรกฎาคม58
79 รายงานแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)
80 รายงาน PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2558
81 รายงาน PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2558
82 รายงานการเข้าเรียน มิ.ย.2558
83 รายงานการประชุมผู้ปกครอง(เพิ่มเติม) 1/2558
84 รายงานการเข้าเรียน พ.ค.2558
85 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปี1.2 ภาคเรียนที่1.2558
86 โครงร่างวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
87 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
88 แผนการวัดประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
89 SAR ประจำปีการศึกษา 2557
90 รายงานมาตรฐานด้านผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา.2557
91 การรายงานผู้เรียนตามจุดเน้น 2558
92 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
93 iรายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
94 รายงานการสังเคราะห์การพัฒนาคุณภาพ (PDCA )
95 รายงานผลการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
96 รายงานการสังเคราะห์การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557
97 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 เรื่องการดำรงชีวิตของพืช
98 รายงานวิจัยปีการศึกษา 2557
99 โครงร่างวิจัย ปีการศึกษา 2557
100 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 หน่วยของสิ่งมีชีวิต
101 รายงานการเข้าเรียน ก.พ.2558
102 รายงาน PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
103 รานงาน PDCA ประจำเดือน มกราคม 2558
104 รายงานการเข้าเรียน ม.ค. 2558
105 รายงานการเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
106 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 ลมฟ้าอากาศ
107 รายงาน PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2557
108 รายงานการเข้าเรียน เดือนธันวาคม 2557
109 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยบรรยากาศ
110 รายงานการเข้าเรียน พ.ย.2557
111 รายงาน PDCA ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
112 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาค 2/2557
113 รายงานการวิเคราะห์แผนการวัดประเมินผลภาคเรียนที่ 2
114 รายงานกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
115 รายงานกิจกรรมชุมนุม
116 รายงาน PDCA ประจำเดือนกันยายน 2557
117 รายงาน PDCA ประจำเดือนกันยายน 2557
118 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง 2556
119 รายงานการนำนักเรียนรับวุฒิบัตรธรรมศึกษา
120 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557
121 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 2 สารรอบตัว
122 รายงาน PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2557
123 รายงานการเข้าเรียน ส.ค. 2557
124 รายงานวิจัยชั้นเรียน
125 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1
126 รายงาน PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
127 รายงานการเข้าเรียน ก.ค.2557
128 รายงานการร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
129 รายงานการหาค่า IOC วิทยาศาสตร์ ม.1 กลางภาค 1
130 รายงานการพัฒนาตนเอง MOU ข้อ 7
131 รายงาน PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2557
132 รายงานการนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่
133 รายงานการเข้าเรียน มิ.ย. 2557
134 โครงงร่างวิจัยชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
135 รายงานการแก้ 0 ,ร นักเรียนชั้น ม.3/1
136 รายงานการตรวจสอบนักเรียนเข้าเรียน พ.ค.2557
137 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.1
138 รายงานการอบรมเด็กดี 10 ประการ
139 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาค 1/2557
140 การวิเคราะห์แผนการวัดผล รายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2557
141 การพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
142 บทคัดย่อรายงานวิจัยชั้นเรียน
143 รายงานวิจัยในชั้นเรียน E -research
144 แบบรายงานประเมินตนเอง SAR 2556
145 รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
146 การสังเคราะห์รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ปีการศึกษา 2556
147 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู
148 รายงานมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
149 รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานอาชีพการถักไหมพรม
150 รายงานผลการประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
151 รายงานการอบรมรู้ทัน Social Network เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
152 รายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
153 รายงานผลการจัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา
154 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
155 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน2556
156 รายงานการ ตรวจสอบนักเรียนเข้าเรียน เดือน มกราคม 2557
157 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
158 เช็คเวลาเรียน ประจำเดือน ม.ค. 57
159 MOU ม.ค. 57
160 แบบรายงานผลการดำเนิน
161 PDCA ธ.ค. 56
162 เช็คเวลาเรียน ประจำเดือน ธ.ค. 2556
163 รายงานผลการแข่งทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาค
164 รายงานผลการการเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.2.1
165 MOU พ.ย. 56
166 รายงานผลการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
167 รายงานการเข้าเรียน พ.ย.56
168 รายงานกิจกรรมการเรียนรู้ ต.ค.56
169 รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
170 รายงานการปฏิบัติตามMOU
171 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล
172 รายงานผลการปฏิบัติตามMOU
173 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
174 รายงานผลการใช้แผน วิทยาศาสตร์
175 แผนการเรียนรู้วิชาการ - วิชาสามัญ
176 รายงานผล MOU ซ่อมเสริม
177 แผนศิลป์ศักยภาพ
178 รายงานผล MOU ออกนอกสถานที่
179 แผนการเรียนซ่อมเสริม
180 ผลการใช้แบบฝึกการจัดอิเลคตรอนในอะตอม รายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com