ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สื่อการเรียนการสอน
E-DLTV (OFFLINE)
ห้องเรียน DLIT (DLIT Classroom)
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 4253842
Page Views 6265655

ขึ้นข้างบน

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งสืบสานงานพระราชดำริ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสาร เพื่อพัฒนาเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้
2.  ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
3.  อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
Copyright @2016 www.rpg15.ac.th
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254
E-mail:servicerpg15@hotmail.com