โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

ข้อมูลนักเรียน   
 

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1  5 4 9
อนุบาล 2 6 5 11
อนุบาล 3 9 9 18
รวมระดับชั้นอนุบาล 20 18 38
ประถมศึกษาปีที่ 1 38 45 83
ประถมศึกษาปีที่ 2 33 42 75
ประถมศึกษาปีที่ 3 50 41 91
ประถมศึกษาปีที่ 4 73 78 151
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 71 146
ประถมศึกษาปีที่ 6 77 71 148
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 336 360 696
มัธยมศึกษาปีที่ 1 96 105 201
มัธยมศึกษาปีที่ 2 97 130 227
มัธยมศึกษาปีที่ 3 140 137 277
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 338 383 721
มัธยมศึกษาปีที่ 4 86 107 193
มัธยมศึกษาปีที่ 5 80 129 209
มัธยมศึกษาปีที่ 6 75 84 159
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 241 320 561
จำนวนนักเรียนรวมทั้งหมด     1974

 

 

        [ปิดหน้าต่าง]

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :