โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 หน้าแรก

พันธกิจ / เป้าหมาย   
 

หลักสูตรสถานศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 

หลักสูตรสถานศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์                    
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย                                  
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง                   
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
7.  รักความเป็นไทย                
8.  มีจิตสาธารณะ

 

        [ปิดหน้าต่าง]

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :