โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

No title

 

กกต. ย้ำผู้ขอเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต ต้องแนบหลักฐานติดภารกิจจริงในวันเลือกตั้ง   
 กกต. ย้ำผู้ขอเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต ต้องแนบหลักฐานติดภารกิจจริงในวันเลือกตั้ง

 

 กกต. แจ้งย้ำผู้ประสงค์ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ต้องยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานติดภารกิจด้วยตนเองหรือไปรษณีย์เท่านั้น แจ้งผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ส่วนกรณีขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตได้ก่อน 24 มีนาคม 2562 

 

 
 
 
          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งย้ำเรื่องการลงทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งนอกเขตเลือกตั้ง และในเขตเลือกตั้ง หลังจากที่มีการเปิดให้ผู้ที่อาจไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 และไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ตามสถานที่ที่กำหนดไว้ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 


(1) นอกเขตเลือกตั้ง

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิหรือเขตเลือกตั้งที่ประสงค์ขอลงคะแนน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน คำสั่งแต่งตั้งและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐาน โดยสามารถยื่นคำขอ 3 ช่องทาง ดังนี้
 

          1. ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ส.ส. 1/15 ประกอบด้วย  ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ที่จะใช้สิทธิ์ลงคะแนน (กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์ลงทะเบียนด้วย)
 
          2. ยื่นทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักทะเบียนอำเภอ / ท้องถิ่น ที่ตนมีถิ่นที่อยู่
 
          3. ยื่นทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ election.bora.dopa.go.th โดยสามารถทำการลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งระบบจะปิดการลงทะเบียนอัตโนมัติในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
 
เลือกตั้งล่วงหน้า
 

(2) ในเขตเลือกตั้ง

          ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วไปที่มิใช่ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่ โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ส.ส. 1/14 และยื่นคำขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 2 ช่องทาง 
 

          1. ยื่นคำขอเป็นรายบุคคล หรือยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล โดยเขียนรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ส.ส. 1/14 ประกอบด้วย ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ที่จะใช้สิทธิ์ลงคะแนน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเป็นผู้แทนในการยื่นคำขอลงทะเบียนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 

          2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักทะเบียนอำเภอ / ท้องถิ่น ที่ตนมีถิ่นที่อยู่
 

          สำหรับผู้ที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทร. สายด่วน กกต. 1444 และเว็บไซต์ www.ect.go.th 
 

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


 

觢 :krukanokporn  ѹ : 13 ก.พ. 2562 Դҹ:528

;::192.168.10.xxx [Դ˹ҵҧ]

 
AutoSite V1.8

 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 520 ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150 โทรศัพท์ 053777105 โทรสาร 053777254 rpg15.ac.th@gmail.com

 
 
WebMaster by : Aekachai Juntapoon 
Webdirector by : Aekachai Juntapoon 
Email Contact : ratcyber@gmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery
@พัฒนาโดย
 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน 
Lastupdate :