เคลียร์
ลูกจ้างประจำ
ลำดับที่ ภาพประจำตัว ชื่อ - สกุล เว็บไซต์ รายละเอียด
1. ภาณุวัฒจ์ แดงฟู แสดงแฟ้มผลงานครู
2. พงศกร บุตรศาสตร์ แสดงแฟ้มผลงานครู
3. สุทัศน์ ยาโนละ แสดงแฟ้มผลงานครู
4. พัฒน์ แสงคำ แสดงแฟ้มผลงานครู
5. จันจิรา หลงแอ้ แสดงแฟ้มผลงานครู
6. ออนคำ ประชา แสดงแฟ้มผลงานครู
7. ถวิล จอมแสง แสดงแฟ้มผลงานครู
8. นุช พรเพชร แสดงแฟ้มผลงานครู
9. เอกชัย ศรีแตง แสดงแฟ้มผลงานครู
10. สุภาพ แก้วรากมุข แสดงแฟ้มผลงานครู
หน้า :