ข้อมูลของ : กาญจนา คำปิง
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : กาญจนา คำปิง
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21103-ประวัติศาสตร์ ม.1/1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21103-ประวัติศาสตร์ ม.1/2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21103-ประวัติศาสตร์ ม.1/3 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21103-ประวัติศาสตร์ ม.1/4 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21103-ประวัติศาสตร์ ม.1/5 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21103-ประวัติศาสตร์ ม.1/6 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21103-ประวัติศาสตร์ ม.1/7 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส22103-ประวัติศาสตร์ ม.2/1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส22103-ประวัติศาสตร์ ม.2/2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส22103-ประวัติศาสตร์ ม.2/3 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส22103-ประวัติศาสตร์ ม.2/4 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส22103-ประวัติศาสตร์ ม.2/5 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส22103-ประวัติศาสตร์ ม.2/6 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส22103-ประวัติศาสตร์ ม.2/7 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส31103-ประวัติศาสตร์ ม.4/4 1
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : กาญจนา คำปิง
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นม.1 2-2560 2017-05-17
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง(เพิ่มเติม) ชั้นม.1 2-2560 2017-05-17
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นม.4 2-2560 2017-05-17
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมภาคเรียนที่1/2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 2-2560 2017-05-21
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนมิถุนายน วิชาประวัติศาสตร์ 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อ ม.1 ประวัติศาสตร์ 2-2560 2017-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อ ม.2 ประวัติศาสตร์ 2-2560 2017-07-05
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนกรกฏาคม 60 2-2560 2017-08-02
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อวิชาประวิติศาสตร์ ม.1 เดือนกรกฏาคม 60 2-2560 2017-08-05
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อวิชาประวิติศาสตร์ ม.2 เดือนกรกฏาคม 60 2-2560 2017-08-05
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม 2560 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อ ม.1 เดือนสิงหาคม 2560 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อ ม.2 เดือนสิงหาคม 2560 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการสอนพิเศษภาคเรียนที่ 1/2560 2-2560 2017-10-04
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นม.1และ ม.2 2-2560 2017-11-09
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนพฤศจิกายน 2560 2-2560 2017-12-05
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อ ม.1 เดือนพฤศจิกายน 2560 2-2560 2017-12-05
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อ ม.2 เดือนพฤศจิกายน 2560 2-2560 2017-12-05
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนธันวาคม 2560 2-2560 2018-01-05
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อ ม.1 เดือนธันวาคม 2560 2-2560 2018-01-05
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อ ม.2 เดือนธันวาคม 2560 2-2560 2018-01-05
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนมกราคม 61 2-2560 2018-03-05
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อวิชาประวิติศาสตร์ ม.1 เดือนมกราคม 61 2-2560 2018-03-05
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อวิชาประวิติศาสตร์ ม.2 เดือนมกราคม 61 2-2560 2018-03-05
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนกุมภาพันธ์ 61 2-2560 2018-03-05
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อ ม.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 2-2560 2018-03-05
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อ ม.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 2-2560 2018-03-05
ผลงานวิชาการ รายงาน mou 2-2560 2018-03-13
ผลงานวิชาการ ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ6เดือน ภาคเรียนที่2/2560 2-2560 2018-03-14
ผลงานวิชาการ ราย SAR 2-2560 2018-03-30
ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ม.2 2-2560 2018-04-20
2-2560 2018-04-21
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นม.1 2-2560 2018-05-17
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นม.2 2-2560 2018-05-17
ผลงานวิชาการ รายงายการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 / 2561 2-2560 2018-06-17
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนกรกฎาคม 61 2-2560 2018-08-06
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อ ม.1 เดือนกรกฎาคม 2561 2-2560 2018-08-06
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อ ม.2 เดือนกรกฎาคม 2561 2-2560 2018-08-06
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนสิงหาคม 61 2-2560 2018-09-07
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการสอนพิเศษภาคเรียนที่ 1/2561 2-2560 2018-09-26
ผลงานวิชาการ การทบทวนหลังการปฎิบัติงาน (AAR) ภาคเรียนที่ 1/2561 2-2560 2018-09-27
ผลงานวิชาการ รายงานSAR ภาคเรียนที่1/2561 1-2561 2018-09-28
ผลงานวิชาการ รายงานแผนวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่2/2561 2-2561 2018-10-22
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่2/2561 ชั้นม.2 2-2561 2018-10-22
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมภาคเรียนที่2 ชั้นมัธยมศึษาปีที่5/6 2-2561 2018-11-26
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนพฤศจิกายน 61 2-2561 2018-12-03
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อ ม.2 เดือนพฤศจิกายน 2561 2-2561 2018-12-03
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนธันวาคม 61 2-2561 2019-02-07
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนมกราคม 61 2-2561 2019-02-07
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนกุมภาพันธ์ 61 2-2561 2019-03-03
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการสอนพิเศษภาคเรียนที่ 2/2561 2-2561 2019-03-03
ผลงานวิชาการ รายงาน mou ภาคเรียนที่ 2/2561 2-2561 2019-03-18
ผลงานวิชาการ รายงาน mou ภาคเรียนที่ 2/2561 2-2561 2019-03-18
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นม.2 1-2562 2019-05-18
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ชั้นม.2 1-2562 2019-05-18
ผลงานอื่นๆ การปฏิบัติตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา10ข้อ 1-2562 2019-05-24
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนพฤษภาคม 62 1-2562 2019-06-05
ผลงานอื่นๆ แบบรายงานอาชีพเป้าหมายที่เหมาะสมกับผู้เรียนประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนมิถุนายน 62 1-2562 2019-07-02
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนกรกฏาคม 1/2562 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนสิงหาคม 62 1-2562 2019-09-16
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นม.2 1-2562 2019-10-24
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ชั้นม.2 1-2562 2019-10-24
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนพฤศจิกายน 62 2-2562 2019-12-03
ผลงานวิชาการ รายงายpdca เดือนธันวาคม 62 2-2562 2020-01-03
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : กาญจนา คำปิง
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานSAR ภาคเรียนที่2/2561 2-2561 2019-03-18
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงาน SAR ภาคเรียนที่1/2562 1-2562 2019-09-30