ข้อมูลของ : อนันต์ ทานัน
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : อนันต์ ทานัน
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : อนันต์ ทานัน
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ แผนการวัดประเมินม4 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงานmou 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงานmou กรฏาคม 58 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงานmou กรฏาคม 58 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงานmou 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงานPDcA 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงานPDcA 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงาน pdca ม 6 หน้าเที่พลเมืองเพิ่มเติม ม6 พฤศจิกายน 57 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงาน pdca พฤศจิกายน 57 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เศรษฐศาสตร์ เทอม 1 ปี 58 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงาน pdca หน้าที่พลมือง เทอม 1 ปี 58 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงาน pdca หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ม4 เดือน พฤศจิกายน 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงาน pdca หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ม4 เดือน พฤศจิกายน 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผน สังคมศึกษา ม4 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ การหาค่าความสอดคล้องของวัดผลสัมฤทธิ์ กลางภาค ม 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ การหาค่าความสอดคล้องวัดผลสัมฤทธิ์ ม 6สอบปลายภาค 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ การหาค่าความสอดคล้องวัดผลสัมฤทธิ์ กลางภาค เทอม 1 ปี 2557 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ การหาค่าความสอดคล้องวัดผลสัมฤทธิ์ กลางภาค เทอม 1 ปี 2557 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ การหาค่าผลสัมฤทธิ์ สอบปลายภาค สังคม ม 4 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดค่าย เยาวชนคนดีของแผ่นดิน ปี 2558 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ กำหนดการทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ปีการศึกษา 2560(หน้าที่พลเมือง) 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (หน้าที่พลเมือง)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผล ประเมินผล และกำหนดการสอน หน้าที่พลเมือง 61 2-2560 2018-09-14
ผลงานวิชาการ รายงาน M0u วิชา หน้าที่พลเมือง 61 2-2560 2018-09-14
2-2560 2018-09-14
ผลงานวิชาการ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่1_2561 2-2560 2018-09-14
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผล ประเมินผล และกำหนดการสอน ปี 62 1-2562 2019-07-08
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA หน้าที่พลเมือง ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-07-08
ผลงานวิชาการ การประเมิน MOU 1-2562 2019-09-16
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม-กันยายน-ตุลาคม 1-2562 2019-09-16
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : อนันต์ ทานัน
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-09-27
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1-2562 2019-09-16