ข้อมูลของ : ธีริทธิ์ อิ่นคำ
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : ธีริทธิ์ อิ่นคำ
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส32101-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 ม.5/1 20
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : ธีริทธิ์ อิ่นคำ
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุม 2-2560 2017-09-01
ผลงานอื่นๆ แบบประเมินกีฬาสี 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบประเมินศึกษาดูงาน1 2-2560 2018-03-08
2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบประเมินเข้าค่ายคุณธรรม 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบประเมินปัจฉิมนิเทศ1 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบประเมินกิจกรรมเด็กดี 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบสรุปแห่เทียนพรรษา 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบสำรวจผ้าป่าศิษย์เก่า 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบสำรวจกิจกรรมกีฬาสี 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบสำรวจความคิดเห็นวันสถาปนาลูกเสือ 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบสำรวจการประชุมผู้ปกครอง 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบสำรวจเข้าค่ายลูกเสือ 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบประเมินงานสานสัมพันธ์ 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบสำรวจกิจกรรมสถาปนาโรงเรียน 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบสำรวจการมอบสิ่งของพระราชทาน 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบสำรวจวันไหว้ครู 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ สรุปผลเข้าค่ายเด็กดี 10 ประการ 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ แบบสรุปปัจฉิมนิเทศ 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ สรุปเข้าค่ายสุจริต 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ สรุปงานวันเด็ก 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ สรุปการเข้าค่ายโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ รายงานกิจกรรมจิตอาสา 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ สรุปผลเข้าค่ายลูกเสือ 60 2-2560 2018-03-08
ผลงานอื่นๆ รายงานกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทาน 12 มีนาคม 2561 2-2560 2018-03-28
ผลงานอื่นๆ รายงานกิจกรรมวันแห่ง่ความสำเร็จ 15 มีนาคม 2561 2-2560 2018-03-28
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง สำหรับข้าราชการครู ปีการศึกษา 2560 2-2560 2018-03-29
ผลงานอื่นๆ แผนการวัดและประเมินผลวิชาสังคมฯ 4 ภาคเรียนที่ 1/2561 2-2560 2018-06-18
ผลงานอื่นๆ รายงานกิจกรรมไหว้ครู 61 2-2560 2018-06-20
ผลงานอื่นๆ รายงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561 2-2560 2018-06-22
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2/2 ภาคเรียนที่ 1/2561 2-2560 2018-06-22
ผลงานอื่นๆ รายงานการปฏิบัติตนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ข้อที่ 8 2-2560 2018-06-27
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าชั้นเรียนในวิชาสังคมฯ3 ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 61 2-2560 2018-07-03
ผลงานอื่นๆ รายงานกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-08-08
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าชั้นเรียนในวิชาสังคมฯ3 ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือน ก.ค.61 2-2560 2018-08-09
ผลงานอื่นๆ รายงานการจัดงานมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2561 2-2560 2018-09-27
ผลงานอื่นๆ SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1-2561 2018-09-28
ผลงานอื่นๆ เค้าโครงการสอน วิชาสังคมฯ ม.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2018-10-24
ผลงานอื่นๆ แผนการวัดและประเมินผล วิชาสังคมศึกษา 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2018-10-24
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 2-2561 2018-11-28
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าชั้นเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2-2561 2018-12-06
ผลงานอื่นๆ รายงานกิจกรรมวิ่งมาราธอน 2019 2-2561 2019-02-25
ผลงานอื่นๆ รายงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 2-2561 2019-02-27
ผลงานอื่นๆ รายการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง 1-2562 2019-04-03
ผลงานอื่นๆ รายงาน SAR 2/2561 1-2562 2019-04-08
ผลงานอื่นๆ เค้าโครงการสอนและแผนการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-04-29
ผลงานอื่นๆ รายงานการสำรวจการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียน ม.3/2 1-2562 2019-06-10
ผลงานอื่นๆ รายงานกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-02
ผลงานอื่นๆ รายงาน PDCA กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมฯ ม.5 หน่วยที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-07-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าชั้นเรียน วิชาสังคมศึกษาฯ ม.5 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมฯ ม.5 หน่วยที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 1-2562 2019-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงาน PDCA กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 1-2562 2019-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงาน PDCA กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 1-2562 2019-09-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าชั้นเรียน วิชาสังคมศึกษาฯ ม.5 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 1-2562 2019-09-03
ผลงานอื่นๆ แผนการวัดผลและประเมินผล สังคมฯ 4 ปีการศึกษา 2/2562 1-2562 2019-10-24
ผลงานอื่นๆ เค้าโครงการสอน สังคมฯ 4 ปีการศึกษา 2/2562 1-2562 2019-10-24
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : ธีริทธิ์ อิ่นคำ
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SAR 1/2561 1-2561 2018-09-29
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-09-30