ข้อมูลของ : วราภา แสนปินตา
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : วราภา แสนปินตา
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค11101-คณิตศาสตร์ ป.1/2 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส11101-สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.1/2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ก11101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1/2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศ11101-ศิลปศึกษา ป.1/2 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ป.1/2 1
แนะแนว แนะแนว-แนะแนว ป.1/2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท11101-ภาษาไทย ป.1/2 5
ประจำชั้นระดับประถมศึกษา ชุมนุม-ชุมนุม ป.1/2 1
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : วราภา แสนปินตา
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ รายงานผลการเตรียมความพร้อมป.1/2 2-2560 2017-06-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการจัดทำกำหนดการสอนภาษาไทย/ภ1/2560 2-2560 2017-06-05
ผลงานวิชาการ โครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน 2-2560 2017-06-13
ผลงานอื่นๆ กำหนดการสอนสังคมป.1/2 2-2560 2017-06-21
ผลงานวิชาการ PDCA บันทึกหลังการใช้แผน 2-2560 2017-07-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการขับเคลื่อนMOU ภ1/2560 2-2560 2017-09-27
ผลงานวิชาการ (Best Practice) 2-2560 2017-09-28
ผลงานอื่นๆ ราย 2-2560 2017-11-17
ผลงานอื่นๆ รายงานอ่านออกเขียนได้ ป1.2 ภาคเรียนที่ 2 2-2560 2017-11-17
ผลงานอื่นๆ รายงานประชุมผู้ปกครองชั้นป.1/2 ภาคเรียนที่ 2 2-2560 2017-11-21
ผลงานอื่นๆ PDCA บันทึกหลังการใช้แผนไทย น.7 2-2560 2017-12-14
ผลงานอื่นๆ สรุปรายงานอ่านออกเขียนได้ป.1.2 2-2560 2018-02-05
ผลงานอื่นๆ รายงาน MOU ภ2.2/60 2-2560 2018-03-13
ผลงานอื่นๆ (Best Practice) ภ.2/60 2-2560 2018-03-13
ผลงานอื่นๆ ID Plan รายงานแผนพัฒนาตนเอง 2561 2-2560 2018-05-30
ผลงานอื่นๆ แผนวัดผลประเมินผลป.1/61 2-2560 2018-05-31
ผลงานอื่นๆ กำหนดการสอนภาษาไทย61 2-2560 2018-05-31
ผลงานอื่นๆ กำหนดการสอนประวัติศาสตร์ป.1 2-2560 2018-05-31
ผลงานอื่นๆ กำหนดการสอนหน้าที่ฯป.1 2-2560 2018-05-31
ผลงานอื่นๆ กำหนดการสอนสังคมป.1 2-2560 2018-05-31
ผลงานอื่นๆ รายงานPDCA การอ่านครั้งที่1/61 2-2560 2018-07-20
ผลงานอื่นๆ รายงานPDCA การอ่าน-เขียนครั้งที่๒ 2-2560 2018-09-11
ผลงานอื่นๆ รายงาน MOU ภ.1/61 2-2560 2018-09-13
ผลงานวิชาการ คณิตคิดเร็วเล่ม 1 ป.1/2 2-2560 2018-09-13
ผลงานอื่นๆ สรปคิดเลขเร็ว เล่ม 2ป.1/2 2-2560 2018-09-13
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน ภ.1/61 2-2560 2018-09-13
ผลงานอื่นๆ สรุปคะแนนคณิตคิดเร็วเล่ม 3 2-2560 2018-09-25
ผลงานอื่นๆ โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน 2-2560 2018-09-25
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) ทบทวนหลังการปฏิบัติงานป.1-3 1-2561 2018-09-28
ผลงานอื่นๆ กำหนดการสอนตามรอยพ่อภ.2/61 2-2561 2018-11-02
ผลงานอื่นๆ กำหนดการสอนสังคมฯภ.2/61 2-2561 2018-11-02
ผลงานอื่นๆ กำหนดการสอนประวัติศาสตร์ภ.2/61 2-2561 2018-11-02
ผลงานอื่นๆ กำหนดการสอนหน้าที่พลเมืองภ2/61 2-2561 2018-11-02
ผลงานอื่นๆ กำหนดการสอนภาษาไทยภ.2/61 2-2561 2018-11-02
ผลงานวิชาการ สรุปแบบฝึกการคิดเลขเร็ว_ป.12-2-61 2-2561 2019-02-28
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) สรุป AAR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับประถม 1-3 2-2561 2019-03-08
ผลงานวิชาการ รายงานผลการจัดกิจกรรมตามข้อตกลง-MOU61 2-2561 2019-03-18
1-2562 2019-04-09
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 1-2562 2019-04-30
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผล วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่-1 1-2562 2019-04-30
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : วราภา แสนปินตา
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานผลการปฏิบัติงานsar60 2-2560 2018-03-30
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง sar เทอม 1 1-2561 2018-09-29