ข้อมูลของ : น้ำฝน พยุยงค์
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : น้ำฝน พยุยงค์
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : น้ำฝน พยุยงค์
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ โครงสร้างรายวิชา 1-2562 2019-05-16
ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ม.4 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน พฤษภาคม 2562 1-2562 2019-06-05
ผลงานอื่นๆ แบบรายงานอาชีพเป้าหมายที่เหมาะสมกับผู้เรียนประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-05
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 2562 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม 2562 1-2562 2019-09-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเยาวชนพลเมือง (กิจกรรมที่ 1) 1-2562 2019-09-14
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเยาวชนพลเมือง (กิจกรรมที่ 2) 1-2562 2019-09-30
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตาม MOU 10 ข้อ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-10-01
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : น้ำฝน พยุยงค์
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-09-30