ข้อมูลของ : ศลิษา แสงเมือง
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : ศลิษา แสงเมือง
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21101-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1/2 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21101-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1/3 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21101-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1/4 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21101-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1/5 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21101-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1/6 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม --จิตอาสาพัฒนาผู้เรียน ม.4/6 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม --จริยธรรม ม.3/2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม --ชุมนุม ม.3/2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม --ศาสตร์พระราชา ม.1/1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม --ศาสตร์พระราชา ม.1/2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม --ศาสตร์พระราชา ม.1/3 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม --ศาสตร์พระราชา ม.1/4 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม --ศาสตร์พระราชา ม.1/5 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม --ศาสตร์พระราชา ม.1/6 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม --ศาสตร์พระราชา ม.1/7 1
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : ศลิษา แสงเมือง
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานอื่นๆ สรุปผลการประชุมผู้ปกครอง ๑/๒๕๖๐ 2-2560 2017-05-22
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดการเรียนรู้ 2-2560 2017-06-06
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผลรายวิชาสังคมศึกษา ๑/๒๕๖๐ 2-2560 2017-06-06
ผลงานอื่นๆ สรุปผลการประชุมการส้รางเครื่องมือการติดตามและประเมินการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2-2560 2017-06-13
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2-2560 2017-07-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๕ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑/๒๕๖๐ 2-2560 2017-07-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ๑/๒๕๖๐ 2-2560 2017-07-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒-๑/๖ ประจำเดือนกรกฏาคม-เดือนสิงหาคม ๑/๒๕๖๐ 2-2560 2017-08-24
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง ๒/๒๕๖๐ 2-2560 2017-12-01
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน /๒๕๖๐ 2-2560 2017-12-01
ผลงานวิชาการ รายงานกำหนดการจัดการเรียนรู้ ๒/๒๕๖๐ 2-2560 2017-12-01
ผลงานวิชาการ รายงานแผลการวัดและประเมินผล รายวิชาสังคมศึกษา ๒/๒๕๖๐ 2-2560 2017-12-01
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้่าเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน มกรมคม-กุมภาพันธ์ ๒/๒๕๖๑ 2-2560 2018-02-28
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒/๒๕๖๐ 2-2560 2018-03-12
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม ๒/๒๕๖๐ 2-2560 2018-03-12
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน มกราคม ๒/๒๕๖๐ 2-2560 2018-03-12
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒/๒๕๖๐ 2-2560 2018-03-12
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาเศรษฐศาสตร์และรายวิชาภูมิศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๑๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม ๒/๒๕๖๐ 2-2560 2018-03-12
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2-2560 2018-03-14
ผลงานอื่นๆ รายงานโครงร่างการทำวิจัย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2-2560 2018-03-14
ผลงานอื่นๆ รายงานกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-05-28
ผลงานอื่นๆ แผนการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-05-28
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-05-30
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการพัฒนาตนเอง ID Plan 2-2560 2018-05-31
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้่าเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน มิถุนายน ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-07-04
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน มิถุนายน ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-07-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-07-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓/๒ ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2560 2018-07-06
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน กรกฏาคม ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-08-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กรกฏาคม ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-08-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒-๓ ประจำเดือน กรกฏาคม ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-08-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนสิงหาคม ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-09-04
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-09-04
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประจำเดือน สิงหาคม ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-09-04
ผลงานวิชาการ รายงานการวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2018-10-27
ผลงานวิชาการ รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล 2-2561 2018-10-27
ผลงานวิชาการ รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 2-2561 2018-10-27
ผลงานวิชาการ รายงานแผนกำหนดการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2018-10-27
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2018-11-26
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่๑-๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2018-12-03
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2018-12-03
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2018-12-03
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียนศาสตร์พระราชา ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2018-12-03
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียนจิตอาสา ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2018-12-03
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2019-01-03
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ประจำเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2019-01-03
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน ธันรวาคม ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2019-01-03
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน มกราคม ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2561 2019-03-18
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2561 2019-03-18
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ประจำเดือนมกราคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2561 2019-03-18
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2561 2019-03-18
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2561 2019-03-18
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน MOU 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ รายงานเค้าโครงกำหนดการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี่การศึกษา ๑/๒๕๖๒ 1-2562 2019-04-30
ผลงานวิชาการ รายงานแผนการวัดและประเมินผล รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ 1-2562 2019-04-30
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน พฤษภาคม ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-06-04
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-06-04
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-06-04
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-06-04
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการสำรวจอาชีพเป้าหมายที่เหมาะสมกับผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 1-2562 2019-06-10
ผลงานอื่นๆ รายงานผลารปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน มิถุนายน ๑/๒๕๖๒ 1-2562 2019-07-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓-๕ ประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-07-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน มิถุนายน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-07-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน ศาสตร์พระราชา ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-07-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาผู้เรียน ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-07-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 6,7 ประจำเดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาผู้เรียน ประจำเดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน กิจกรรมศาสตร์พระราชา ประจำเดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-09-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-09-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-09-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาผู้เรียน ประจำเดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-09-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียน กิจกรรมศาสตร์พระราชา ประจำเดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-09-02
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ภาคเรียน ที่ ๑ / ๒๕๖๒ 1-2562 2019-09-17
ผลงานวิชาการ รายงานเค้าโครงกำหนดการจัดการเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-10-24
ผลงานวิชาการ รายงานแผนการวัดผลประเมินผล รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1-2562 2019-10-24
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่ ๑/๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2562 2019-11-11
ผลงานวิชาการ รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 2-2562 2019-12-02
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2562 2019-12-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2562 2019-12-02
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2562 2020-01-06
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน ธันวาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2562 2020-01-06
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียนกิจกรรมศาสตร์พระราชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2562 2020-01-06
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2562 2020-01-06
ผลงานวิชาการ รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน ธันวาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2562 2020-01-06
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน มกราคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2562 2020-02-04
ผลงานวิชาการ รายงานผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน มกราคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2562 2020-02-04
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน มกราคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2-2562 2020-02-04
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : ศลิษา แสงเมือง
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานผลการประเมินตนเอง 2-2560 2018-05-13
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) E-SAR ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 1-2561 2018-09-28
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) E-SAR ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 1-2562 2019-04-30
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการปนะเมินตนเอง(E-SAR) 1-2562 2019-10-01