ข้อมูลของ : รัชนีพร มณีรัตน์
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : รัชนีพร มณีรัตน์
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
อนุบาล ปฐมวัย-ปฐมวัย อนุบาล1 30
อนุบาล ปฐมวัย-ปฐมวัย อนุบาล2 30
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : รัชนีพร มณีรัตน์
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ สรุปผลการพัฒนาของเด็กชั้น อนุบาล 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2561 2-2561 2019-02-26
ผลงานวิชาการ แผนพัฒนาตนเอง 2-2561 2019-03-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฎิบัติงาน-ภาคเรียนที่2/2561 2-2561 2019-03-05
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) การทบทวนหลังการปฏิบัติงานระดับชั้นปฐมวัย E-AAR ภาคเรียนที่ 2/2561 2-2561 2019-03-08
ผลงานอื่นๆ รายงานการอบรมอาศรมศิลป์ 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ รายงานการปฎิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่22561 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 1-2562 2019-06-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๑ ปฐมนิเทศ 1-2562 2019-06-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๒ เรื่อง โรงเรียนของเรา 1-2562 2019-06-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๓ ตัวเรา 1-2562 2019-06-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏบัติงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน ประจำเดือนพ.ค. ๒๕๖๒ โดยใช้กระบวนการ PDCA 1-2562 2019-06-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๔ หนูทำได้ 1-2562 2019-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๕ ครอบครัวมีสุข 1-2562 2019-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๖ อาหารดีมีประโยชน์ 1-2562 2019-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๗ ฝน 1-2562 2019-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏบัติงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ โดยใช้กระบวนการ PDCA 1-2562 2019-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๘ ข้าว 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๙ ปลอดภัยไว้ก่อน 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๑๐ ของเล่นของใช้ 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๑๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏบัติงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน ประจำเดือน ก.ค. ๒๕๖๒ โดยใช้กระบวนการ PDCA 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๑๒ รักเมืองไทย 1-2562 2019-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๑๓ ชุมชนของเรา 1-2562 2019-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๑๔ ต้นไม้ที่รัก 1-2562 2019-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏบัติงานอิงเกณฑ์มาตรฐาน ประจำเดือน ส.ค. ๒๕๖๒ โดยใช้กระบวนการ PDCA 1-2562 2019-09-05
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) การทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน (AAR) MOU ปฐมวัย ภาคเรียนที่1 1-2562 2019-10-03
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๑๕ ดิน หิน ทราย 1-2562 2019-10-04
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย หน่วยที่ ๑๖ สัตว์น่ารัก 1-2562 2019-10-04
ผลงานวิชาการ แบบรายงาน PDCAอนุบาล ประจำเดือน กันยายน ภาคเรียนที่1/62 1-2562 2019-10-04
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : รัชนีพร มณีรัตน์
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง E-Sar ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2561 2-2561 2019-03-07
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง (E-SAR) 1-2562 2019-10-01