ข้อมูลของ : พีระพัฒน์ ขันสุธรรม
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : พีระพัฒน์ ขันสุธรรม
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21104-ประวัติศาสตร์ 2 ม.1/1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21104-ประวัติศาสตร์ 2 ม.1/2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21104-ประวัติศาสตร์ 2 ม.1/3 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21104-ประวัติศาสตร์ 2 ม.1/4 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21104-ประวัติศาสตร์ 2 ม.1/5 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21104-ประวัติศาสตร์ 2 ม.1/6 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21104-ประวัติศาสตร์ 2 ม.1/7 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21102-สังคมศึกษา ม.2/2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21102-สังคมศึกษา ม.2/5 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21102-สังคมศึกษา ม.2/3 2
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : พีระพัฒน์ ขันสุธรรม
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน ธันวาคม 2561 2-2561 2019-03-11
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนประจำเดือน ธันวาคม 2561 รายวิชาประวัติศาสตร์ 2 2-2561 2019-03-11
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน มกราคม 2561 2-2561 2019-03-11
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนประจำเดือน มกราคม 2561 รายวิชาประวัติศาสตร์ 2 2-2561 2019-03-11
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายวิชาประวัติศาสตร์ 2 2-2561 2019-03-11
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2561 2-2561 2019-03-11
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) แบบสรุปและรายงานผลการทบทวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้น 2/2561 2-2561 2019-03-13
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน (Mou) รอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2019-03-14
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 รายวิชา ประวัติศาสตร์ (2/2561) 2-2561 2019-03-14
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-04-30
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 1-2562 2019-06-06
ผลงานวิชาการ แบบรายงานอาชีพที่เหมาะสมกับผู้เรียน ม.2/3 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-04
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนประจำเดือน พฤษภาคม มิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-14
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2562 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2562 1-2562 2019-09-09
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนประจำเดือน สิงหาคม 2562 1-2562 2019-09-09
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ภาคเรียน ที่ 1 / 2562 1-2562 2019-09-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-10-28
ผลงานวิชาการ รายงานผลประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 2-2562 2019-11-12
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน พฤศจิกายน 2562 2-2562 2019-12-03
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2-2562 2019-12-03
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนประจำเดือน ธันวาคม 2562 2-2562 2020-01-04
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน ธันวาคม 2562 2-2562 2020-01-05
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนประจำเดือน มกราคม 2563 2-2562 2020-02-03
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน มกราคม 2563 2-2562 2020-02-04
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : พีระพัฒน์ ขันสุธรรม
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) E-SAR การประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 2/2561 2-2561 2019-03-14
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) E-SAR การประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 1/2562 1-2562 2019-09-30