ข้อมูลของ : นิตยา สวัสดี
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : นิตยา สวัสดี
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 23101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ม.3/3 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 23101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ม.3/5 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 31101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ม.4/3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 31101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ม.4/4 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 31101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ม.4/6 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 31241-ชีววิทยา 1 ม.4/1 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 31241-ชีววิทยา 1 ม.4/2 3
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : นิตยา สวัสดี
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานอื่นๆ การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล 2-2560 2018-06-03
ผลงานอื่นๆ กำหนดการจัดการเรียนรู้ 2-2560 2018-06-08
ผลงานวิชาการ รายงานการPDCA มิถุนายน 2-2560 2018-07-05
ผลงานอื่นๆ การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล-Course outline-เทอม1/2562 1-2562 2019-04-29
ผลงานอื่นๆ กำหนดการจัดการเรียนรู้-Mou-เทอม1/2562 1-2562 2019-04-30
ผลงานอื่นๆ การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล-Course outline-เทอม1/2562 1-2562 2019-05-16
ผลงานอื่นๆ กำหนดการจัดการเรียนรู้-Mou-เทอม1/2562 1-2562 2019-05-16
ผลงานวิชาการ มาตรการเชิงปฏิบัติการระดับชั้นเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 ข้อ 1-2562 2019-05-24
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 /2562 ชั้นม.1/5 1-2562 2019-05-26
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนพฤษภาคม 2562 1-2562 2019-06-05
ผลงานวิชาการ ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2562 1-2562 2019-06-06
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนพฤษภาคม 2562 1-2562 2019-06-06
ผลงานวิชาการ แบบรายงานอาชีพเป้าหมายที่เหมาะสมกับผู้เรียนประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนมิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-04
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2562) 1-2562 2019-07-11
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อมาเรียนของนักเรียนรายวิชา ว 31241 (ชีววิทยา 1)ประจำเดือน กรกฏาคม 1-2562 2019-08-03
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อมาเรียนของนักเรียนรายวิชา ว 32101(วิทยาศาสตร์5)ประจำเดือน กรกฏาคม 1-2562 2019-08-03
ผลงานวิชาการ รายงานการเช็คชื่อมาเรียนของนักเรียนรายวิชา ว31101 (วิทยาศาสตร์ 1) ประจำเดือน กรกฏาคม 1-2562 2019-08-03
ผลงานวิชาการ รายงานข้อมูลการเช็คชื่อเข้าแถวมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.1.5-เดือนกรกฏาคม-2562 (นักเรียนประจำชั้น) 1-2562 2019-08-03
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนกรกฏาคม 2562 1-2562 2019-08-03
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม 2562 1-2562 2019-09-08
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน Mou 10 ข้อ ภาคเรียนที่ 1 1-2562 2019-09-17
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน Mou 10 ข้อ ภาคเรียนที่ 1 Doc. 1-2562 2019-09-17
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนเสริมความรู้ในช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 / 2562 1-2562 2019-09-24
ผลงานวิชาการ รายงานการสังเคราะห์การพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เทอม 1 /2562 1-2562 2019-09-29
ผลงานวิชาการ รายงานการสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตาม MOU เทอม1/2562 1-2562 2019-09-29
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : นิตยา สวัสดี
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) เทอม 1 /2562 1-2562 2019-09-28