ข้อมูลของ : อิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : อิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ21201-ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด ม.1/4 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ21201-ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด ม.1/5 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ22101-ภาษาอังกฤษ ม.2/1 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ22101-ภาษาอังกฤษ ม.2/3 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ22101-ภาษาอังกฤษ ม.2/5 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ22101-ภาษาอังกฤษ ม.2/7 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ33201-ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด ม.3/3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อ33201-ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด ม.3/4 2
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : อิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน กรกฎาคม60 2-2560 2017-08-04
ผลงานวิชาการ ข้อมูลเด็กเข้าเรียน 2-2560 2017-09-04
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน สิงหาคม60 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ รายงาน MOU ภาคเรียนที่1 2560 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ เค้าโครงงานวิจัย 2-2560 2017-09-30
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560 2-2560 2017-11-27
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่2 2-2560 2017-12-07
ผลงานวิชาการ แผนวัดและประเมินผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 2-2560 2017-12-07
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน พฤศจิกายน ภาคเรียนที่2/2560 2-2560 2017-12-07
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน ธันวาคม 2560 2-2560 2018-01-05
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน มกราคม 2561 2-2560 2018-02-06
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2561 2-2560 2018-03-05
ผลงานวิชาการ Self Assessment Report SAR 2-2560 2018-03-29
ผลงานอื่นๆ คำสั่ง 2-2560 2018-05-06
ผลงานอื่นๆ โครงการ 2-2560 2018-05-06
ผลงานอื่นๆ บันทึกข้อความ 2-2560 2018-05-06
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 2-2560 2018-05-18
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่1/2561 2-2560 2018-05-23
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมิน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่1/2561 2-2560 2018-05-23
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1/2561 2-2560 2018-06-05
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมิน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่1/2561 2-2560 2018-06-05
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1/2561 2-2560 2018-06-05
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมิน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1/2561 2-2560 2018-06-05
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน พฤษภาคม 2561 2-2560 2018-06-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับยุวมัคคุเทศก์ปั2561 2-2560 2018-06-15
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 1/2561 2-2560 2018-06-22
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน มิถุนายน 2561 2-2560 2018-07-31
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน กรกฎาคม 2561 2-2560 2018-08-03
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน สิงหาคม 2561 2-2560 2018-09-11
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) รายงานผลการทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน (AAR) 1/2561 1-2561 2018-09-28
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่2/2561 2-2561 2018-10-24
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมิน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่2/2561 2-2561 2018-10-24
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่2/2561 2-2561 2018-10-25
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมิน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่2/2561 2-2561 2018-10-25
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่2/2561 2-2561 2018-10-25
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมิน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่2/2561 2-2561 2018-10-25
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน ตุลาคม 2561 2-2561 2018-12-04
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 2/2561 2-2561 2018-12-04
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน พฤศจิกายน 2561 2-2561 2018-12-04
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน ธันวาคม 2561 2-2561 2019-02-26
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน มกราคม 2562 2-2561 2019-02-26
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้อำนวยการและครู 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ รายงาน Mou ภาคเรียนที่2 2561 1-2562 2019-04-07
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมินวิชาอังกฤษพื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2562 1-2562 2019-05-15
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-05-15
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1/2562 1-2562 2019-06-04
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1/2562 1-2562 2019-06-04
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมิน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่1/2562 1-2562 2019-06-04
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมิน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่1/2562 1-2562 2019-06-04
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน พฤษภาคม 2562 1-2562 2019-06-06
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน มิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-05
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน กรกฎาคม 2562 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2562 1-2562 2019-09-16
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ6เดือน ภาคเรียนที่ 1/2562 1-2562 2019-09-16
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : อิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 2-2560 2018-04-28
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 1/2561 1-2561 2018-09-28
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2/2561 1-2562 2019-04-07
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 1/2562 1-2562 2019-09-30