ข้อมูลของ : อัญชลีพร นัยนา
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : อัญชลีพร นัยนา
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 12101-วิทยาศาสตร์ ป.2/1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 12101-วิทยาศาสตร์ ป.2/2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 12101-วิทยาศาสตร์ ป.2/3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 13101-วิทยาศาสตร์ ป.3/1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 13101-วิทยาศาสตร์ ป.3/2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 13101-วิทยาศาสตร์ ป.3/3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 13101-วิทยาศาสตร์ ป.3/4 2
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : อัญชลีพร นัยนา
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2และ 3 2-2560 2017-06-11
ผลงานวิชาการ การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2 และ 3 2-2560 2017-06-11
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน-PDCA-เดือนมิถุนายน 2-2560 2017-07-04
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2-2560 2017-07-05
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2-2560 2017-07-05
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/2 2-2560 2017-07-05
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.2 เดือนกรกฎาคม 2-2560 2017-08-05
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.3 เดือนกรกฎาคม 2-2560 2017-08-05
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนชั้นป.2/2 เดือนกรกฎาคม 2-2560 2017-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน-PDCA-เดือนกรกฎาคม 2-2560 2017-08-05
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เดือนสิงหาคม 2-2560 2017-09-05
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.3 เดือนสิงหาคม 2-2560 2017-09-05
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนชั้นป.2/2 เดือนสิงหาคม 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน-PDCA-เดือนสิงหาคม 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ การรายงานการสังเคราะห์การพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ การรายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ เช็คเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.2 เดือนพฤศจิกายน 2-2560 2017-12-06
ผลงานวิชาการ เช็คเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.3 เดือนพฤศจิกายน 2-2560 2017-12-06
ผลงานวิชาการ เช็คเวลาการมาเรียนของนักเรียนชั้นป.2/2 เดือนพฤศจิกายน 2-2560 2017-12-06
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน-PDCA-เดือนพฤศจิกายน 2-2560 2017-12-06
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน-PDCA-เดือนพฤศจิกายน 2-2560 2017-12-06
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่2 ปี2560 2-2560 2018-03-14
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.1 ภาคเรียนที่1/61 2-2560 2018-06-06
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.2 ภาคเรียนที่ 1/61 2-2560 2018-06-06
ผลงานวิชาการ แผนพัฒนาตนเอง 2-2560 2018-06-06
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-06-20
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนมิถุนายน 2561 2-2560 2018-07-05
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผลชั้นป.1 2-2560 2018-07-05
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผลชั้นป.2 2-2560 2018-07-05
ผลงานวิชาการ PDCA-เดือนกรกฎาคม 2561 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน-PDCA-เดือนสิงหาคม2561 2-2560 2018-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 13 กันยายน 2561 2-2560 2018-09-05
ผลงานวิชาการ การรายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่1 ปี 2561 2-2560 2018-09-14
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 1 เรื่อง ของเล่นของใช้ของเรา 2-2560 2018-09-14
ผลงานวิชาการ SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1-2561 2018-09-28
ผลงานวิชาการ AAR ประถมศึกษาตอนต้น 1-2561 2018-09-28
ผลงานวิชาการ AAR งานอนามัย 1-2561 2018-09-28
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) AAR ประถมศึกษาตอนต้น 1-2561 2018-09-30
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) AAR งานอนามัย 1-2561 2018-09-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.1 ภาคเรียนที่ 2/61 2-2561 2018-10-23
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.2 ภาคเรียนที่ 2/61 2-2561 2018-10-23
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.1 เทอม2/61 2-2561 2018-10-23
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.2 เทอม2/61 2-2561 2018-10-23
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน พฤศจิกายน 2561 2-2561 2018-12-04
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนธันวาคม 2561 2-2561 2019-01-05
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนมกราคม 2562 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน-PDCA-เดือนกุมภาพันธ์ 2562 2-2561 2019-03-04
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) AAR ภาคเรียนที่2/2561 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 2-2561 2019-03-18
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่2/2561 2-2561 2019-03-18
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.2 ภาคเรียนที่ 1/62 1-2562 2019-05-05
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.2 เทอม1/62 1-2562 2019-05-05
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน พฤษภาคม 2562 1-2562 2019-06-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน-PDCA-เดือนมิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-05
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : อัญชลีพร นัยนา
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1-2561 2018-09-30
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SAR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1-2562 2019-04-30