ข้อมูลของ : ปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : ปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 21101-วิทยาศาสตร์ 1 ม.1/6 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 22101-วิทยาศาสตร์ 3 ม.2/5 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 22101-วิทยาศาสตร์ 3 ม.2/7 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 23101-วิทยาศาสตร์ 5 ม.3/4 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 23101-วิทยาศาสตร์ 5 ม.3/8 3
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : ปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานอื่นๆ กำหนดการสอน 2-2560 2017-05-22
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมินผล 2-2560 2017-05-22
ผลงานอื่นๆ รายงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-05-24
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนมิุนายน 2560 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2560 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนกรกฎาคม 2560 2-2560 2017-08-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 2-2560 2017-08-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2560 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนสิงหาคม 2560 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติงานตาม MOU ปีการศึกษา 1 - 2560 2-2560 2017-09-27
ผลงานวิชาการ แบบเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน 2-2560 2017-09-27
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-27
ผลงานวิชาการ รายงานการสังเคราะห์มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ปีการศึกษา 1- 2560 2-2560 2017-09-27
ผลงานวิชาการ การตรวจสอบการเข้าเรียน เดือนกันยายน 2560 2-2560 2017-10-04
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพในประชาคมอาเซียน 2-2560 2017-10-17
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-12-01
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-12-04
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-12-04
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนพฤศจิกายน 2560 2-2560 2017-12-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนพฤศจิการยน 2560 2-2560 2017-12-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2560 2-2560 2018-01-04
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนธันวาคม 2560 2-2560 2018-01-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน มกราคม 2561 2-2560 2018-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนมกราคม 2561 2-2560 2018-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2-2560 2018-03-05
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2-2560 2018-03-05
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนมีนาคม 2561 2-2560 2018-03-30
ผลงานวิชาการ รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2018-03-30
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตาม MOU 10 ข้อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2018-03-30
ผลงานวิชาการ รายงานแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 2-2560 2018-03-30
ผลงานวิชาการ รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุมไหมพรมหรรษา 2-2560 2018-03-30
ผลงานวิชาการ รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2018-04-26
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-05-24
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่่1 ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-05-24
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2-2560 2018-06-04
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนพฤษภาคม 2561 2-2560 2018-06-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2561 2-2560 2018-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนมิถุนายน 2561 2-2560 2018-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนกรกฏาคม 2561 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ ID Plan 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2561 2-2560 2018-09-05
ผลงานวิชาการ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน 2-2560 2018-09-14
ผลงานวิชาการ แบบเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน 1-2561 2018-10-04
ผลงานวิชาการ รายงานการสังเคราะห์มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ปีการศึกษา 1/2561 1-2561 2018-10-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติงานตาม MOU ปีการศึกษา 1/2561 1-2561 2018-10-04
ผลงานวิชาการ การรายงานการแข่งขันทักษะศิลปะหัตถกรรมครูครั้งที่ 68 1-2561 2018-10-04
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมคูปองครู หลักสูตรการจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล 1-2561 2018-10-04
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมคูปองครู หลักสูตร PLC 1-2561 2018-10-04
ผลงานวิชาการ ทบทวนความคิดเห็น AAR สาระวิทยาศาสตร์ 1-2561 2018-10-04
ผลงานวิชาการ ทบทวนความคิดเห็น AAR งานอนามัย 1-2561 2018-10-04
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2018-10-26
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2018-10-26
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2018-12-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้อำนวยการและครู 2-2561 2019-03-09
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-04-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-04-30
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 1-2562 2019-06-05
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนพฤษภาคม 2562 1-2562 2019-06-05
ผลงานวิชาการ แบบรายงานอาชีพเป้าหมายที่เหมาะสมกับผู้เรียนประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ รายงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-01
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนมิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-01
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 1-2562 2019-07-31
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนกรกฎาคม 2562 1-2562 2019-07-31
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2562 1-2562 2019-08-29
ผลงานวิชาการ รายงานการตรวจสอบเวลาเรียนนักเรียนเดือนสิงหาคม 2562 1-2562 2019-08-29
ผลงานอื่นๆ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน 1-2562 2019-09-17
ผลงานวิชาการ รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-09-30
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-09-30
ผลงานวิชาการ รายงานแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 1-2562 2019-09-30
ผลงานวิชาการ รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-09-30
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : ปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปีการศึกษา 2560 2-2560 2018-03-30
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปีการศึกษา 2561 1-2561 2018-09-28
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง SAR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1-2562 2019-04-30
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-09-30