ข้อมูลของ : จินดา เครืออินตา
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : จินดา เครืออินตา
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท22101-ภาษาไทย ม.2/1 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท22101-ภาษาไทย ม.2/2 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท22101-ภาษาไทย ม.2/3 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท22101-ภาษาไทย ม.2/4 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท22101-ภาษาไทย ม.2/5 3
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : จินดา เครืออินตา
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครอง 1/60 2-2560 2017-05-23
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน หน่วยที่๑ การอ่านออกเสียง ภาษาไทย๓ มัธยมศึกษาปีที่๒ 2-2560 2017-06-08
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2017-06-08
ผลงานอื่นๆ เวลาเรียน วิชาภาษาไทย ๓ ม.๒ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2017-06-09
ผลงานอื่นๆ สถิติการเข้าแถวนักเรียน ม.๑/๗ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2017-06-09
ผลงานวิชาการ แผนวัดผลภาษาไทย๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ 2-2560 2017-07-03
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนมิถุยายน 2-2560 2017-07-03
ผลงานอื่นๆ เช็คแถวเดือน มิถุนายน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑/๗ 2-2560 2017-07-04
ผลงานอื่นๆ เวลาเรียน วิชาภาษาไทย ๓ ม.๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 2-2560 2017-07-05
ผลงานอื่นๆ เช็คแถวเดือน กรกฎาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑/๗ 2-2560 2017-07-31
ผลงานอื่นๆ เวลาเรียนวิชาภาษาไทย๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒/๑-๒/๕ ประจำเดือนกรกฎาคม 2-2560 2017-07-31
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียน ภาษาไทย2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เดือนสิงหาคม 2-2560 2017-09-02
ผลงานอื่นๆ เช็คแถว เดือน สิงหาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 2-2560 2017-09-02
ผลงานวิชาการ MOU ภาเรียนที่1 2560 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน 2-2560 2017-10-05
ผลงานวิชาการ โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย ท22101 2-2560 2017-10-05
ผลงานวิชาการ ท22101 หน่วยที่1 2-2560 2017-10-05
ผลงานวิชาการ ท22101 หน่วยที่ 2 2-2560 2017-10-05
ผลงานวิชาการ ท22101 หน่วยที่3 2-2560 2017-10-05
ผลงานวิชาการ ท22101 หน่วยที่4 2-2560 2017-10-05
ผลงานวิชาการ ท22101 หน่วยที่5 2-2560 2017-10-05
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-11-20
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียน ภาษาไทย4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เดือนพฤศจิกายน 2-2560 2017-12-03
ผลงานอื่นๆ เช็คแถวเดือน พฤศจิกายน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑/๗ 2-2560 2017-12-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการพัฒนาศักยภาพตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ฝึกอบรมครูผู้ช่วยมืออาชีพในประชาคมอาเซียน” 2-2560 2017-12-14
ผลงานอื่นๆ รายงานการพัฒนาศักยภาพตนเองการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 2-2560 2017-12-14
ผลงานอื่นๆ เช็คแถวเดือน ธันวาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑/๗ 2-2560 2018-01-03
ผลงานอื่นๆ เวลาเรียนวิชาภาษาไทย๔ เดือนธันวามคม 2-2560 2018-01-03
ผลงานอื่นๆ เช็คเวาลาเรียนประจำเดือนมกราคม ชั้นมััธยมศึกษา ที่๑ห้อง๗ 2-2560 2018-02-03
ผลงานอื่นๆ เวลาเรียนวิชาภาษาไทย๔ เดือนมกราคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 2-2560 2018-02-03
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2018-02-17
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2018-02-17
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนกันยายน ๒๕๖๐ 2-2560 2018-02-17
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 2-2560 2018-02-17
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2018-02-17
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนมกราคม ๒๕๖๑ 2-2560 2018-02-17
ผลงานอื่นๆ เวลาเรียนวิชาภาษาไทย๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ ห้อง๑-๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2-2560 2018-02-27
ผลงานอื่นๆ เช็คแถวเดือนกุมภาพันธ์ ม.๑/๗ 2-2560 2018-02-27
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 2-2560 2018-02-27
ผลงานวิชาการ รายงานวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 2-2560 2018-03-19
ผลงานวิชาการ ประเมินสมรรถนะ นักเรียนชั้น ม.๑/๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2-2560 2018-03-22
ผลงานวิชาการ MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2018-03-23
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดำเนินการงาน ปีการศึกษา 2560 และวางแผนการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-03-27
ผลงานอื่นๆ แผนวัดผลประเมินผล ภาษาไทย3,ภาษาไทย4 ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-05-16
ผลงานอื่นๆ เวลาเรียนวิชาภาษาไทย3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2-2560 2018-06-04
ผลงานอื่นๆ เวลาเข้าแถวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/7 ประเดือนพฤษภาคม 2561 2-2560 2018-06-04
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 2-2560 2018-06-20
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียน ภาษาไทย๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 2-2560 2018-06-30
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเข้าแถว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒/๗ ประจำเด้อนมิถุนายน ๒๕๖๑ 2-2560 2018-06-30
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 2-2560 2018-06-30
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ 2-2560 2018-06-30
ผลงานอื่นๆ เช็คแถวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 เดือนกรกฎาคม 2-2560 2018-08-04
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียน ภาษาไทย- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เดือนกรกฎาคม 2-2560 2018-08-04
ผลงานวิชาการ รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 2-2560 2018-08-15
ผลงานอื่นๆ รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล 2-2560 2018-08-15
ผลงานอื่นๆ ID-Plan 2-2560 2018-08-15
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเข้าแถว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒/๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 2-2560 2018-09-03
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียน ภาษาไทย3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เดือนสิงหาคม 2561 2-2560 2018-09-03
ผลงานอื่นๆ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 2-2560 2018-09-04
ผลงานอื่นๆ MOU ภาเรียนที่1 2561 2-2560 2018-09-13
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) แบบบันทึกผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน ( AAR ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1-2561 2018-09-28
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) ทบทวนหลังการปฏิบัติงานห้องสมุด (AAR) 1-2561 2018-09-28
ผลงานอื่นๆ แผนวัดประเมินผล รายวิชาภาษาไทย๔ ชั้นมัธยมปีที่๒ ภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษษ๒๕๖๑ 1-2561 2018-10-21
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 2-2561 2018-11-26
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครอง 2/60 2-2561 2018-11-28
ผลงานอื่นๆ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 2-2561 2018-12-05
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเข้าแถว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒/๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 2-2561 2018-12-05
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 2-2561 2018-12-05
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเข้าแถว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒/๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 2-2561 2019-01-06
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ วิชาภาษษไทย๔ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 2-2561 2019-01-06
ผลงานอื่นๆ MOU ภาเรียนที่2 2561 2-2561 2019-03-04
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) ARR กลุ่มสาระภาษาไทย 2.62 2-2561 2019-03-04
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) AAR งานห้องสมุด 2.62 2-2561 2019-03-04
ผลงานอื่นๆ แผนวัดและประเมินผลภาควิชาภาาาไทย 3 เรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 2-2561 2019-03-17
ผลงานอื่นๆ แผนวัดประเมินผลรายวิชาภาษาไทย4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2-2561 2019-03-17
ผลงานอื่นๆ MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 2-2561 2019-03-18
ผลงานอื่นๆ การปฏิบัติตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1-2562 2019-05-25
ผลงานอื่นๆ PDCA ประจำเดือน พฤษภาคม 1-2562 2019-06-06
ผลงานอื่นๆ เช็กเวลาเรียนภาษาไทย๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ เดือนมิถุนายน 1-2562 2019-07-01
ผลงานอื่นๆ PDCA เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 1-2562 2019-07-01
ผลงานอื่นๆ เช็กเวลาเรียนภาษาไทย๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ เดือนกรกฎาคม 1-2562 2019-08-01
ผลงานอื่นๆ PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖# 1-2562 2019-08-01
ผลงานอื่นๆ เช็กแถว ม.3/7 เดือนกรกฎาคม 1-2562 2019-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการแข่งขันสารานุกรมไทย ระดับจังหวัด 1-2562 2019-08-26
ผลงานอื่นๆ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม ๖๒ 1-2562 2019-09-02
ผลงานอื่นๆ เช็กเวลาเรียน ภาษาไทย๓ ชั้น ม.๒ ประจำเดือน สิงหาคม 1-2562 2019-09-02
ผลงานอื่นๆ MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-09-29
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : จินดา เครืออินตา
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2-2560 2018-03-24
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 1-2561 2018-09-28
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SAR ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2019-03-04
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง SAR 1/62 1-2562 2019-09-30
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง SAR 1/62 1-2562 2019-09-30