ข้อมูลของ : วรัท สมวงศ์
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : วรัท สมวงศ์
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส23101-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3/4 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส23101-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3/5 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส23101-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3/7 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส23101-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3/8 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส23101-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3/6 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส23101-สังคมศึกษา ม.3/2 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส23101-สังคมศึกษา ม.3/3 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส23101-สังคมศึกษา ม.3/4 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส23101-สังคมศึกษา ม.3/5 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส23101-สังคมศึกษา ม.3/6 3
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : วรัท สมวงศ์
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนกุมภาพันธ์ 2-2560 2017-05-12
ผลงานวิชาการ MOU 2-2560 2017-05-12
ผลงานวิชาการ SAR 2559 2-2560 2017-05-12
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 2-2560 2017-05-20
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาสังคม ม.๓ ๑/๖๐ 2-2560 2017-05-20
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผลวิชาสังคม ม.๓ ๑/๖๐ 2-2560 2017-05-20
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ม.๓ ๑/๖๐ 2-2560 2017-05-20
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผลวิชาหน้าที่พลเมือง ม.๓ ๑/๖๐ 2-2560 2017-05-20
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการประชุมผู้ปกครองชั้น ม.๓/๔ 2-2560 2017-05-23
ผลงานอื่นๆ รายงานการจักิจกรรมอบรม รด.จราจร 2-2560 2017-06-15
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการรายงานตัวและคัดเลือด รด. 2-2560 2017-06-15
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมศิลปะป้องกันตัว 2-2560 2017-06-20
ผลงานอื่นๆ รายงานการจัดค่าย อบน. 2-2560 2017-06-20
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน มิ.ย. 2560 2-2560 2017-07-03
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนเดือนมิถุนายน รายวิชาสังคมศึกษา ม.๓/๔ 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนเดือนมิถุนายน รายวิชาสังคมศึกษา ม.๓/๕ 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนเดือนมิถุนายน รายวิชาสังคมศึกษา ม.๓/๖ 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนเดือนมิถุนายน รายวิชาสังคมศึกษา ม.๓/๗ 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนเดือนมิถุนายน รายวิชาสังคมศึกษา ม.๓/๘ 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนเดือนมิถุนายน รายวิชาลดเวลาเรียน ม.๓/๕ 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนเดือนมิถุนายน รายวิชาลดเวลาเรียน ม.๓/๗ 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนกรกฎาคม 60 2-2560 2017-07-31
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนวิชาสังคมเดือนกรกฎาคม 2-2560 2017-07-31
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2-2560 2017-09-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการนำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย ไกลอุบัติเหตุด้วยวินัยจราจร 2-2560 2017-09-18
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการนำนักศึกษาวิชาทหารเข้าทำการยิงปืนตามหลักสูตร 2-2560 2017-09-18
2-2560 2017-09-27
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๑/๖๐ 2-2560 2017-09-27
2-2560 2017-11-05
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ม.๓ ๒/๖๐ 2-2560 2017-11-05
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผลวิชาสังคม ม.๓ ๒/๖๐ 2-2560 2017-11-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการทำ PLC ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 2-2560 2017-11-06
2-2560 2017-11-20
ผลงานอื่นๆ รายงานความเสียหายทรัพย์สินราชการ 2-2560 2017-11-20
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครอง 2-2560 2017-11-27
ผลงานวิชาการ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2-2560 2017-11-29
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำนักศึกษาวิชาทหารเข้าสอบภาคทฤษฏี 2-2560 2017-11-30
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำนักเรียนดูภาพยนตร์ 2-2560 2017-11-30
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร 2-2560 2017-11-30
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำนักศึกษาวิชาทหารขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการ 2-2560 2017-11-30
ผลงานอื่นๆ PDCA เดือน ธันวาคม 60 2-2560 2018-01-04
ผลงานอื่นๆ IOC ข้อสอบกลางภาค วิชาสังคมศึกษา ม.๓ 2-2560 2018-01-04
2-2560 2018-01-04
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการนำ นศท.ปี๓ชาย เข้าภาคสนาม 2-2560 2018-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบ PDCA ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 2-2560 2018-02-05
2-2560 2018-02-05
ผลงานอื่นๆ PDCA เดือนกุมภาพันธ์๖๑ 2-2560 2018-03-05
2-2560 2018-03-14
2-2560 2018-03-29
2-2560 2018-03-29
2-2560 2018-05-15
ผลงานอื่นๆ กำหนดการสอนวิชาสังคม ม๓/๖๑ 2-2560 2018-05-30
ผลงานอื่นๆ แผนวัดและประเมินผลวิชาสังคมศึกษา ม.๓/๖๑ 2-2560 2018-05-30
ผลงานอื่นๆ รายงานการฝึกทบทวนการปฏิบัติหน้าที่จราจร ปี๖๑ 2-2560 2018-07-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งประชุมผู้ปกครอง ๑/๖๑ 2-2560 2018-07-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน 2-2560 2018-07-03
ผลงานวิชาการ PDCA มิถุนายน ๖๑ 2-2560 2018-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนหน่วยที่ ๑ 2-2560 2018-07-05
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำ นศท. เข้าร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียววัดดอยเวียงแก้ว 2-2560 2018-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำ นศท. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2-2560 2018-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการใช้แผนหน่วยที่ ๒ 2-2560 2018-08-02
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนหน่วยที่ ๓ 2-2560 2018-08-02
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนกรกฎาคม ๖๑ 2-2560 2018-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแห่เทียน 2-2560 2018-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักศึกษาวิชาทหารไปเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2-2560 2018-08-13
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต 2-2560 2018-08-14
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรม 2-2560 2018-08-15
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าร่วมอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2-2560 2018-08-15
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าร่วมอบรมการจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล 2-2560 2018-08-15
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรบังคับบัญชา 2-2560 2018-08-20
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนหน่วยที่ ๔ 2-2560 2018-08-20
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำ าศท.ยิงปืนด้วยกระสนจริง และกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต 2-2560 2018-08-27
ผลงานอื่นๆ PDCA สิงหาคม ๖๑ 2-2560 2018-09-04
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ 2-2560 2018-09-14
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมมอบสิ่งของพระราชทาน 2-2560 2018-09-17
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนหน่วยที่ ๕ 2-2560 2018-09-17
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนหน่วยที่ ๖ 2-2560 2018-09-17
ผลงานอื่นๆ รายงานการจัดกิจกรรมมุทิตา 2-2560 2018-09-26
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนกันยายน๖๑ 2-2560 2018-09-26
ผลงานวิชาการ รายงาน MOU ๑/๖๑ 2-2560 2018-09-26
ผลงานวิชาการ รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2-2560 2018-09-26
ผลงานวิชาการ รายงานผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 1-2561 2018-09-28
ผลงานอื่นๆ รายงาน AAR งานกิจการนักเรียน 1-2561 2018-09-28
ผลงานอื่นๆ รายงาน AAR งานวร้างการดี 1-2561 2018-09-28
ผลงานอื่นๆ รายงาน AAR งานอบน. 1-2561 2018-09-28
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) รายงาน AAR งานกิจการนักเรียน 1-2561 2018-09-29
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) รายงาน AAR งานสร้างการดี 1-2561 2018-09-29
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) รายงาน AAR งานอบน. 1-2561 2018-09-29
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) รายงานผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 1-2561 2018-09-29
ผลงานอื่นๆ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2-2561 2018-12-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการสอบสวนคดี 2-2561 2018-12-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ประชุมผู้ปกครอง 2-2561 2018-12-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ๒/๖๑ 2-2561 2018-12-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ๒/๖๑ 2-2561 2018-12-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำ นศท.ปี๓ สอบภาคทฤษฎี 2-2561 2018-12-03
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม ๖๑ 2-2561 2018-12-03
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน 1 2-2561 2019-02-25
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน 2 2-2561 2019-02-25
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน 3 2-2561 2019-02-25
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน พย.61 2-2561 2019-02-25
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน มค.62 2-2561 2019-02-26
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน กพ.62 2-2561 2019-02-26
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน 6 2-2561 2019-02-26
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน 7 2-2561 2019-02-26
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน 8 2-2561 2019-02-26
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน 9 2-2561 2019-02-26
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน 10 2-2561 2019-02-26
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำ นศท.ปี3 ชายเข้าภาคสนาม 2-2561 2019-02-26
ผลงานอื่นๆ รายงานการศึกษาดูงาน ร.ร.อบจ.ชร. 2-2561 2019-03-10
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมอบรมความรู้การเลือกตั้ง 2-2561 2019-03-13
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 2-2561 2019-03-13
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) รายงาน AAR 2/2562 2-2561 2019-03-14
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือน 2-2561 2019-03-18
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาสังคม ม.3 1-2562 2019-05-15
ผลงานวิชาการ แผนวัดและประเมินผลวิชาสังคม ม.3 1-2562 2019-05-15
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3 1-2562 2019-05-15
ผลงานวิชาการ แผนวัดและประเมินผลวิชาประวัติศาสตร์ ม.3 1-2562 2019-05-15
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์สากล ม.5 1-2562 2019-05-15
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน พฤษภาคม 2562 1-2562 2019-06-05
ผลงานวิชาการ รายงานการอบรมสะเต็ม 1-2562 2019-06-05
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน พฤษภาคม 2562 1-2562 2019-06-06
ผลงานอื่นๆ รายงานอาชีพเป้าหมายของนักเรียน 1-2562 2019-06-11
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน มิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-02
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 1/1/2562 1-2562 2019-07-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำ นร.ร่วมบริจาคโลหิต 1-2562 2019-07-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วม PLC 1-2562 2019-07-02
ผลงานวิชาการ รายงานการจัดการคาบว่าง 1-2562 2019-07-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 1-2562 2019-08-05
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมบวชต้นไม้เมืองเชียงแสน 1-2562 2019-08-05
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวัดป่าญษนสัมปันโน 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 2562 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนที่ 2 พระธรรม 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนที่ 3 พระสงฆ์ 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 2562 1-2562 2019-09-05
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำนศท.เข้าร่วมฝึก นศท.บังคับบัญชา 1-2562 2019-09-05
1-2562 2019-09-05
ผลงานวิชาการ รายงาน MOU 1-2562 2019-09-17
ผลงานวิชาการ รายงาน MOU 1/2562 1-2562 2019-09-30
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 1-2562 2019-10-24
ผลงานอื่นๆ รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1-2562 2019-10-24
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาสังคม ม.3 ภาคเรียนที่ 2 1-2562 2019-11-06
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3/2 1-2562 2019-11-06
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์สากล ม.5/2 1-2562 2019-11-06
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน พฤศจิกา 2562 2-2562 2019-12-04
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 6/2562 2-2562 2019-12-04
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2562 2-2562 2020-01-06
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน 8/2 2-2562 2020-01-06
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน 7/2 2-2562 2020-01-06
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน 9/2 2-2562 2020-01-06
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน 10/2 2-2562 2020-01-06
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA มค.63 2-2562 2020-02-17
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : วรัท สมวงศ์
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 2-2560 2018-05-30
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเองภาคเรียนที่ 1/2561 1-2561 2018-09-29
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงาน SAR 2/2561 2-2561 2019-03-13
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงาน SAR 1/2562 1-2562 2019-09-30