ข้อมูลของ : นเรศ วงค์สถาน
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : นเรศ วงค์สถาน
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส 33101-สังคมศึกษา ม.6/1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส 33101-สังคมศึกษา ม.6/2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส 33101-สังคมศึกษา ม.6/3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส 33101-สังคมศึกษา ม.6/4 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส 33101-สังคมศึกษา ม.6/5 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส 33101-สังคมศึกษา ม.6/6 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส31103-ประวัติศาสตร์ ม.4/1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส31103-ประวัติศาสตร์ ม.4/2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส31103-ประวัติศาสตร์ ม.4/3 1
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : นเรศ วงค์สถาน
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ โครงการสอนและกำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 2-2560 2017-05-18
ผลงานอื่นๆ รายงานประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 2-2560 2017-05-23
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2560 2-2560 2017-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-28
2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน กรกฎาคม2560 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน สิงหาคม 2560 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ PDCA กันยายน 2560 2-2560 2017-09-28
ผลงานอื่นๆ เช็คชื่อม.6/1 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อม.6/2 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อม.6/3 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อม.6/4 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อม.6/5 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อม.6/6 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน 2-2560 2017-10-03
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นม.4/3 ภาคเรียนที่2/2560 2-2560 2017-11-22
ผลงานวิชาการ PDCA มกราคม 2561 2-2560 2018-02-07
ผลงานวิชาการ PDCA กุมภาพันธ์ 2561 2-2560 2018-02-07
ผลงานวิชาการ PDCA มีนาคม 2561 2-2560 2018-03-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำนักเรียนเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม วัดพระธาตุผาเงา 2-2560 2018-03-03
ผลงานวิชาการ PDCA ตุลาคม 2560 2-2560 2018-03-13
ผลงานวิชาการ PDCA พฤศจิกายน 2560 2-2560 2018-03-13
ผลงานวิชาการ PDCA ธันวาคม 2560 2-2560 2018-03-13
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2018-03-13
ผลงานอื่นๆ รายงานการศึกษาดูงานของ อบน. ณจังหวัดเชียงใหม่ 2-2560 2018-03-30
ผลงานวิชาการ แผนพัฒนาตนเองนายนเรศ วงค์สถาน 2-2560 2018-06-02
ผลงานวิชาการ ประชุมภาคเรียน1/2561ม.5/3 2-2560 2018-07-05
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2561 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2561 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ สรุปรายงานอบรมการจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ สรุปรายงานการอบรมApplication 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนกันยายน 2561 2-2560 2018-09-05
ผลงานอื่นๆ การรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 2-2560 2018-09-05
ผลงานอื่นๆ แบบรายงานค่านิยม ๑๒ ประการผลงานส่งเขตฯ 2-2560 2018-09-05
ผลงานอื่นๆ ผลงานส่งสำนักงานเขต คุรุชน คนคุณธรรม 2-2560 2018-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-09-13
2-2560 2018-09-13
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2561 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนมกราคม 2562 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนมีนาคม 2562 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2562 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ MOU ปีการศึกษา 2561 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ SAR ภาคเรียนที่ 2/2561 1-2562 2019-04-06
ผลงานวิชาการ โครงการสอนและกำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่1/2562 1-2562 2019-04-30
ผลงานวิชาการ โครงการสอนและกำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่1/2562 1-2562 2019-04-30
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2562 1-2562 2019-06-06
ผลงานอื่นๆ แบบรายงานอาชีพเป้าหมายที่เหมาะสมกับผู้เรียน 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2562 1-2562 2019-09-16
ผลงานวิชาการ โครงการสอนและกำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ส33102 ม.6 ภาคเรียนที่2/2562 1-2562 2019-11-03
ผลงานวิชาการ รายงานประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2562 2-2562 2019-11-25
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : นเรศ วงค์สถาน
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SAR ครูนเรศ 2-2560 2018-03-30
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SAR ครูนเรศ ภาคเรียนที่1/2561 1-2561 2018-09-28
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SAR ภาคเรียนที่ 2/2561 1-2562 2019-04-30
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SAR นายนเรศ วงค์สถาน 1/2562 1-2562 2019-10-03