ข้อมูลของ : นภพร อวดห้าว
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : นภพร อวดห้าว
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว11101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.1/3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว11101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.1/4 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค11101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1/4 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส11101-สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1/4 2
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : นภพร อวดห้าว
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-05-16
ผลงานวิชาการ แผนกำหนดการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-05-24
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-05-24
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อนักเรียน รายวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว33101) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 2-2560 2017-06-02
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อนักเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21101) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 2-2560 2017-06-02
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อนักเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว33101) ประจำเดือนมิถุนายน 2560 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อนักเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21101) ประจำเดือนมิถุนายน 2560 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2560 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อนักเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว33101) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 2-2560 2017-08-04
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อนักเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21101) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 2-2560 2017-08-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 2-2560 2017-08-04
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อนักเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว33101) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อนักเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21101) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2560 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตาม MOU 10 ข้อ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อนักเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21102) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 2-2560 2017-12-06
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2560 2-2560 2018-01-04
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อนักเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21101) ประจำเดือนธันวาคม 2560 2-2560 2018-01-04
ผลงานวิชาการ เช็คชื่อนักเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม(ว22204) ประจำเดือนธันวาคม 2560 2-2560 2018-01-04
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) 2-2560 2018-05-14
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน มิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-07-05
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลและประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์กับความงาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2018-10-24
ผลงานวิชาการ กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง วิชาวิทยาศาสตร์กับความงาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2018-10-25
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครอง 2/2561 2-2561 2018-12-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวน PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2-2561 2018-12-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตาม MOU 10 ข้อ ภาคเรียนที่ 2/2561 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ E-SAR นางนภพร อวดห้าว 2/2561 1-2562 2019-04-29
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 1-2562 2019-08-21
ผลงานวิชาการ แบบฝึกเพื่อพัฒนาคิดเลขเร็ว ป.1/4 1-2562 2019-10-03
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : นภพร อวดห้าว
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) E-SAR นางนภพร อวดห้าว 1-2561 2018-10-05