ข้อมูลของ : กนกพร จำปา
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : กนกพร จำปา
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง21101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 ม.1/1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง21101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 ม.1/2 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง21101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 ม.1/3 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง21101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 ม.1/4 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง21101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 ม.1/5 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง21101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 ม.1/6 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง21101-การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 ม.1/7 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง32241-คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ม.5/5 3
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : กนกพร จำปา
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปี 2559 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ธ.ค. 2559 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ชั้น ม.1 2-2560 2017-05-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนธันวาคม รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโล ชั้น ม.1 2-2560 2017-05-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมล้านนา 5 จังหวัด 2-2560 2017-05-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนธันวาคม รายวิชากราฟิก ชั้น ม.5/6 2-2560 2017-05-02
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียน เดือน ม.ค.60 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1.1 - 1.7 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ รายงานการจัดกิจกรรมตามกรอบนโยบาย (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) เดือนมกราคม 2560 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือนมกราคม 2560 2-2560 2017-05-02
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียน เดือน ม.ค.60 รายวิชาโปรแกรมกราฟิก ม. 5/6 2-2560 2017-05-02
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียน เดือน ม.ค.60 รายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ ม. 5/6 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้ google site 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ รายงานผลการนำนักเรียนชั้น ม.1.5 ไปอบรม E-learnning ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ รายงานกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ รายงานผลการอบรมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ก.พ. 2560 2-2560 2017-05-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการเช็คชื่อมาเรียนของนักเรียนวิชาเทคโนฯ ม1/1-1/7 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 2-2560 2017-05-02
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียน เดือน ก.พ.60 รายวิชาโปรแกรมกราฟิก ม. 5/6 2-2560 2017-05-02
ผลงานอื่นๆ เช็คเวลาเรียน เดือน ก.พ.60 รายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ ม. 5/6 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ รอบสามเดือนของภาคเรียนที่ 2/2559 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ รายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 60 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-05-02
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-05-26
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน พ.ค. 2560 2-2560 2017-06-04
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนพฤษภาคม รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี1 ม.1 2-2560 2017-06-05
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนพฤษภาคม รายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ม.5/5 2-2560 2017-06-05
ผลงานวิชาการ รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ 2-2560 2017-06-19
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน มิ.ย. 2560 2-2560 2017-07-01
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนมิถุนายน รายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ม.5/5 2-2560 2017-07-04
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนมิถุนายน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี1 ม.1 2-2560 2017-07-04
ผลงานอื่นๆ รายงานการเช็คชื่อเข้าแถวของนักเรียนชั้น ม.2/5 เดือนมิถุนายน 2560 2-2560 2017-07-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ก.ค. 2560 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนกรกฎาคม รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี1 ม.1 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนกรกฎาคม รายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ม.5/5 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานการเช็คชื่อเข้าแถวของนักเรียนชั้น ม.2/5 เดือนกรกฎาคม 2560 2-2560 2017-08-04
ผลงานวิชาการ รายงานผลการอบรม Google ให้ รร บ้านสบคำ 2-2560 2017-08-16
ผลงานวิชาการ รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (iCode 2017) 2-2560 2017-08-25
ผลงานวิชาการ การจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day60 2-2560 2017-08-28
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ส.ค. 2560 2-2560 2017-09-01
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนสิงหาคม รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี1 ม.1 2-2560 2017-09-01
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนสิงหาคม รายวิชาคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ม.5/5 2-2560 2017-09-04
ผลงานอื่นๆ รายงานการเช็คชื่อเข้าแถวของนักเรียนชั้น ม.2/5 เดือนสิงหาคม 2560 2-2560 2017-09-04
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-28
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้2-60 2-2560 2017-11-02
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 2-2560 2017-11-02
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-11-20
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน พ.ย. 2560 2-2560 2017-12-03
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าเรียนเดือนพฤศจิกายน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 ม.1 2-2560 2017-12-03
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ธ.ค. 2560 2-2560 2018-01-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนธันวาคม รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 ม.1 2-2560 2018-01-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนธันวาคม รายวิชาการใช้งาน Social Network 2-2560 2018-01-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนธันวาคม รายวิชาโปรแกรมกราฟิก 2-2560 2018-01-03
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ม.ค. 2561 2-2560 2018-02-01
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนกุมภาพันธ์ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี2 ม.1 2-2560 2018-02-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนกุมภาพันธ์ รายวิชาการใช้งาน Social Network 2-2560 2018-02-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนกุมภาพันธ์ รายวิชาโปรแกรมกราฟิก 2-2560 2018-02-02
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ก.พ 2561 2-2560 2018-03-02
ผลงานวิชาการ รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ รอบสามเดือนของภาคเรียนที่ 2/2560 2-2560 2018-03-13
ผลงานวิชาการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 2-2560 2018-04-24
ผลงานวิชาการ ตัวอย่างโครงการ 2-2560 2018-04-24
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-05-18
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-05-18
ผลงานวิชาการ ID PLAN ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรีียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-06-19
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน มิ.ย. 2561 2-2560 2018-06-29
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนมิถุนายน รายวิชาคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจ ม.5/6 2-2560 2018-06-29
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ก.ค. 2561 2-2560 2018-08-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนกรกฎาคม รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1/1-ม.1/7 2-2560 2018-08-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนกรกฎาคม รายวิชาการคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ม.5/6 2-2560 2018-08-03
ผลงานวิชาการ รายงานการอบรมการชั้นเรียนยุคดิติทัล 2-2560 2018-08-08
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ส.ค. 2561 2-2560 2018-09-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนกรกฎาคม รายวิชาการคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ม.5/6 2-2560 2018-09-03
ผลงานวิชาการ รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ รอบสามเดือนของภาคเรียนที่ 1/2561 2-2560 2018-09-13
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) การทบทวนหลังการปฏิบัติงานAAR-COM-1_61 1-2561 2018-09-28
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1-2561 2018-10-22
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1-2561 2018-10-22
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ต.ค. 2561 2-2561 2018-11-05
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนตุลาคม รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1/1-ม.1/7 2-2561 2018-11-05
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าเรียนเดือนตุลาคม รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ม.5/6 2-2561 2018-11-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน พ.ย. 2561 2-2561 2018-12-04
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2018-12-04
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ธ.ค. 2561 2-2561 2019-01-03
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ม.ค. 2562 2-2561 2019-02-05
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) การทบทวนหลังการปฏิบัติงานAAR-COM-2_61 2-2561 2019-03-08
ผลงานวิชาการ รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ รอบสามเดือนของภาคเรียนที่ 2/2561 2-2561 2019-03-18
ผลงานวิชาการ รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ รอบสามเดือนของภาคเรียนที่ 2/2561 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-05-14
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-05-14
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-05-24
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน พ.ค. 2562 1-2562 2019-06-04
ผลงานวิชาการ ตารางสอน ปี1/62 1-2562 2019-06-06
ผลงานวิชาการ แบบรายงานอาชีพเป้าหมายที่เหมาะสมกับผู้เรียน ม.5/4 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน มิ.ย. 2562 1-2562 2019-07-01
ผลงานวิชาการ รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ รอบสามเดือนของภาคเรียนที่ 1/2562 1-2562 2019-07-12
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ก.ค. 2562 1-2562 2019-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนPDCA เดือน ส.ค. 2562 1-2562 2019-09-16
ผลงานวิชาการ รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ รอบสามเดือนของภาคเรียนที่ 1/2562 1-2562 2019-09-16
ผลงานวิชาการ รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ รอบ6 เดือนของภาคเรียนที่ 1/2562 1-2562 2019-09-16
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : กนกพร จำปา
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2560 2-2560 2018-03-27
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2561 1-2561 2018-09-28
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 2-2561 2019-03-08
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 1-2562 2019-09-30