ข้อมูลของ : คมกริช พลหาญ
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : คมกริช พลหาญ
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา พ23101-สุขศึกษาและเทเบิลเทนนิส ม.3/1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา พ23101-สุขศึกษาและเทเบิลเทนนิส ม.3/2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา พ23101-สุขศึกษาและเทเบิลเทนนิส ม.3/3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา พ23101-สุขศึกษาและเทเบิลเทนนิส ม.3/4 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา พ23101-สุขศึกษาและเทเบิลเทนนิส ม.3/5 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา พ23101-สุขศึกษาและเทเบิลเทนนิส ม.3/6 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา พ23101-สุขศึกษาและเทเบิลเทนนิส ม.3/7 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา พ23101-สุขศึกษาและเทเบิลเทนนิส ม.3/8 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา พ31101-สุขศึกษาและบาสเก็ตบอล ม.4/1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา พ31101-สุขศึกษาและบาสเก็ตบอล ม.4/2 1
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : คมกริช พลหาญ
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าอบรม Google For Education 2-2560 2017-05-23
ผลงานวิชาการ วิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล2559(ม.3 เทอม1) 2-2560 2017-05-23
ผลงานวิชาการ วิเคราะห์แผนการวัดผลและประเมินผล2559 (ม.4,เทอม1) 2-2560 2017-05-23
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-23
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.3 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-23
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.3 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-23
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.3 เดือนสิงหาคม - กันยายน ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-23
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.4 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ปีการศึกษา2559 2-2560 2017-05-23
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.4 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ปีการศึกษา2559 2-2560 2017-05-23
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ปีการศึกษา2559 2-2560 2017-05-23
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.4 เดือนสิงหาคม - กันยายน ปีการศึกษา2559 2-2560 2017-05-23
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-05-26
ผลงานวิชาการ การประเมินผลกิจกรรมชุมนุมศิลปะป้องกันตัวภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ คะแนนรายวิชาสุขศึกษาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมินผลม.1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน ม1 เทอม 2 ปี2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานอื่นๆ รายงานประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานอื่นๆ สรุปการปฎิบัติงานฝ่ายปกครองเดือน พย 59 2-2560 2017-05-30
ผลงานอื่นๆ สรุปการปฎิบัติงานฝ่ายปกครองเดือน ธค 59 2-2560 2017-05-30
ผลงานอื่นๆ สรุปการปฎิบัติงานฝ่ายปกครองเดือน มค 60 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ สรุปรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ IPEC ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ สรุปรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ เชียงใหม่โอเพ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ สรุปรายงานผลการแข่งขันเทควันโดต้านภัยยาเสพติดประจำปี2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลและประเมินผล2559 (ม.4,เทอม2) 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.4 เดือนพฤษจิกกายนปีการศึกษา2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.4 เดือนธันวาคม ปีการศึกษา2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.4 เดือนมกราคม ปีการศึกษา2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.4 เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลและประเมินผล2559 (ม.5,เทอม2) 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.5 เดือนพฤษจิกายน ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.5 เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.5 เดือนมกราคม ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.5 เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR)ปี 59 2-2560 2017-05-30
ผลงานอื่นๆ โครงการ กองทัพเรือร่วมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั่งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 2-2560 2017-05-30
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตลอด1ปี 2-2560 2017-05-30
ผลงานอื่นๆ สรุปรายงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา 2-2560 2017-05-30
ผลงานอื่นๆ สรุปมาตราการเฝ้าระวังเหตุนักเรียนในช่วงการสอบและช่วงเทศกาลต่าง 2-2560 2017-05-30
ผลงานอื่นๆ สรุปรายงานผลการปฎิบัติวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.๒๕๖๐ 2-2560 2017-05-30
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายประจำปี2560 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมินผลม2เทอม1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-05-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน ม2 เทอม 1 ปี2560 2-2560 2017-05-30
ผลงานอื่นๆ โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสา กองทัพเรือประจำปี 2560 2-2560 2017-06-04
ผลงานวิชาการ รายงานผลPDCA ม.2 พฤษภาคม2560 2-2560 2017-06-07
ผลงานอื่นๆ รายงานการจัดกิจกรรม จราจรนักศึกษาวิชาทหาร 2-2560 2017-06-20
ผลงานอื่นๆ รายงานการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรศิลปะป้องกันตัว 2-2560 2017-06-20
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำ คณะกรรมการองค์การบริหารงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-06-20
ผลงานวิชาการ รายงานผล PDCA ม.2เดือนมิถุนายน 2560 2-2560 2017-07-11
ผลงานอื่นๆ สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี2560 2-2560 2017-07-13
ผลงานวิชาการ รายงานผล PDCA ม.2เดือนกรกฏาคม 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบรถจักรยานยนต์แต่งของนักเรียนนักศึกษา ที่มีการดัดแปลงสภาพรถจักรยายนต์ 2-2560 2017-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงายการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระเจ้า พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา ทินัดดามาตุ ทรงพระเฉลิมชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2017-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนรักษ์โลกสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเชียงแสน 2-2560 2017-08-23
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติติงานครูรับผิดชอบงานยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนในการจัดทำข้อมูลการรายงานNISPA 2-2560 2017-08-23
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการครูรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต 2-2560 2017-08-23
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ Chiangrai Taekwondo Champlonships 2017 2-2560 2017-08-24
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ ชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา Student Open 2017 2-2560 2017-08-24
ผลงานวิชาการ PDCA ม.2 เดือนสิงหาคม 2560 2-2560 2017-09-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการนำนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นดาวเรือง ณ วิทยาเขตกู่เต้า ๒๑ สค ๒๕๖๐ 2-2560 2017-09-05
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการตรวจทรงผมนักเรียน สค 2560 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานการสอบเลื่อนสายศิลปะป้องกันตัวเทควันโด 2-2560 2017-09-06
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ประจำป 2-2560 2017-09-27
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนกันยายน 2560 2-2560 2017-10-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-11-24
ผลงานวิชาการ รายงานผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 2-2560 2017-12-27
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผลม.2เทอม2ปีการศึกษา2560 2-2560 2017-12-27
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนม.2เทอม 2 ปีการศึกษา2560 2-2560 2017-12-27
ผลงานวิชาการ PDCA ม.2 เดือนพฤศจิกายน 2560 2-2560 2017-12-28
ผลงานวิชาการ PDCA ม.2 เดือนธันวาคม2560 2-2560 2017-12-28
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมเพศศึกษา 2-2560 2018-01-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ดูภาพยนตร์ เรื่อง พระมหาชนก 2-2560 2018-01-03
ผลงานอื่นๆ รายงานโครงการ กองทัพเรือร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด ครั้งที่ ๑/งบ.๖๑ 2-2560 2018-01-03
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมโบกธงชาติไทย ลาว เมียนมาร์ต้อนรับโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจัดแนวกันไฟ ๓ แผ่นดิน 2-2560 2018-01-10
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนมกราคม 2561 2-2560 2018-02-12
ผลงานอื่นๆ รายงานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 2-2560 2018-02-12
ผลงานวิชาการ PDCA ม.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 2-2560 2018-03-05
ผลงานอื่นๆ รายงานการสอบเลื่อนสายศิลปะป้องกันตัวเทควันโด วันที่ 3 กพ 2561 2-2560 2018-03-22
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนมีนาคม 2561 2-2560 2018-03-22
ผลงานอื่นๆ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ2561 2-2560 2018-04-26
ผลงานอื่นๆ ตัวอย่างโครงการโรงเรียนคุณธรรม 2-2560 2018-04-26
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลและประเมินผล ม.1 เทอม 1 2-2560 2018-05-17
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน ม.1 เทอม 1 2-2560 2018-05-17
ผลงานวิชาการ PDCA ม.1เดือนพฤษภาคม 2561 2-2560 2018-06-01
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลและประเมินผล เทควันโด 1 2-2560 2018-06-04
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนเทควันโด 1 2-2560 2018-06-04
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-06-20
ผลงานอื่นๆ รายงานการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2560 2018-06-21
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 2-2560 2018-06-27
ผลงานอื่นๆ รายงายการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 2-2560 2018-06-29
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนมิถุนายน 2561 2-2560 2018-07-03
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการสอบเลื่อนสายเทควันโด 6 กค 61 2-2560 2018-07-10
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายแกนนำเยาวชนต่อต่านยาเสพติดตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน ) 61 2-2560 2018-07-10
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนกรกฎาคม2561 2-2560 2018-07-28
ผลงานอื่นๆ แผนพัฒนาตนเอง ID PlAN 2-2560 2018-08-19
ผลงานวิชาการ รายงานการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 2-2560 2018-08-22
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรการจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล 61 2-2560 2018-08-22
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคเหนือ “Lanna Tae Kwon Do Championship ครั้งที่ 2 ปี 2561” 2-2560 2018-08-23
ผลงานอื่นๆ ผลงานนวัตกรรม โรงเรียนคุณธรรม 2-2560 2018-08-23
ผลงานอื่นๆ รายงายการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน ปี2561 2-2560 2018-08-23
ผลงานอื่นๆ อบรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและโปรแกรม NISPA และ CATAS ปี61 2-2560 2018-08-24
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนสิงหาคม2561 2-2560 2018-09-03
ผลงานอื่นๆ รายงายการจัดกิจกรรมสร้างปราชตามรอยศาสตร์พระราชา ประจำปี 2561 2-2560 2018-09-04
ผลงานอื่นๆ รายงานการปฏิบัติหน้าที่นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน(อฉช.) 2-2560 2018-09-10
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขศึกษา พลศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 2-2560 2018-09-14
ผลงานอื่นๆ รายงานการการรับรางวัล คุรุชน คนคุณธรรม สร้างสรรค์คนดี 2-2560 2018-09-14
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) การทบทวนหลังการปฏิบัติงานAAR กิจการนักเรียน 1-2561 2018-09-28
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) การทบทวนหลังการปฏิบัติงานAAR กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 1-2561 2018-09-28
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลและประเมินผลวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.1 เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 1-2561 2018-10-11
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.1 เทอม 2 ปีการศึกษา2561 1-2561 2018-10-11
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลและประเมินผล เทควันโด2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2018-10-23
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน เทควันโด2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2018-10-23
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการแข่งขันเทควันโด Lampang Taekwondo Open 2018 2-2561 2018-11-05
ผลงานวิชาการ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 2-2561 2018-12-03
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนพฤศจิกายน2561 2-2561 2018-12-03
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนธันวาคม2562 2-2561 2019-01-09
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน กุมภาพันธ์2562 2-2561 2019-02-26
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6บำเพ็ญประโยชน์ แก้ไขคะแนนความประพฤติ ปีการศึกษา 2561 2-2561 2019-02-27
ผลงานอื่นๆ รายงานผลจัดการแข่งขันวิ่งเวียงเก่ามินิมาราธอน 2019 2-2561 2019-02-28
ผลงานอื่นๆ รายงานการปฎิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 2-2561 2019-03-07
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) รายงาน AAR สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่2 ปี61 2-2561 2019-03-14
ผลงานอื่นๆ รายงานการปฎิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2561 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2019-03-19
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลและประเมินผล เทควันโด1ภาคเรียนที่1ปี2562 1-2562 2019-03-29
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลและประเมินผล เทควันโด1 ภาคเรียนที่ 1ปี2562 1-2562 2019-03-29
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมินผล สุขศึกษาและพลศึกษาม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 1-2562 2019-03-29
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน สุขศึกษาและพลศึกษาม.4ภาคเรียนที่ 2 ปี2562 1-2562 2019-03-29
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลและประเมินผล เซปักตะกร้อ 1 ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 1-2562 2019-03-29
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนเซปักตะกร้อ 1 ม.5 ภาคเรียนที่1ปี2562 1-2562 2019-03-29
ผลงานอื่นๆ รายงานประชุมกต.ตร.สภ.เชียงแสน 1-2562 2019-04-07
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 1-2562 2019-04-07
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.4 เดือนพฤษภาคม 2562 1-2562 2019-06-04
ผลงานวิชาการ แบบรายงานอาชีพเป้าหมายที่เหมาะสมกับผู้เรียนม.4/6 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมินผล นวดเพื่อสุขภาพ 1ม.4 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน นวดเพื่อสุขภาพ 1 ม.4 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมินผล นวดเพื่อสุขภาพ 2 ม.5 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน นวดเพื่อสุขภาพ 2 ม.5 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ แผนวัดประเมินผล นวดเพื่อสุขภาพ 3 ม.6 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน นวดเพื่อสุขภาพ 3 ม.6 1-2562 2019-06-10
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.4 เดือนมิถุนายน 2562 1-2562 2019-06-30
ผลงานอื่นๆ รายงานเการแข่งขันเทควันโดพะเยาโอเพ่น ครั้งที่ 1 ปี2019 1-2562 2019-07-01
ผลงานอื่นๆ รายงานกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 1-2562 2019-07-02
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.4 เดือนกรกฎาคม 2562 1-2562 2019-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการแข่งขันเทควันโด Chiangrai Taekwondo Championships 2019 1-2562 2019-08-06
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการแข่งขันเทควันโด Lanna Taekwondo Championship ครั้งที่ 3 ปี 2562 1-2562 2019-08-16
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 1-2562 2019-08-16
ผลงานวิชาการ รายงานPDCA ม.4 เดือนสิงหาคม 1-2562 2019-09-01
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการแข่งขันเทควันโด Student Open 2019 (ชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2562 ) 1-2562 2019-09-25
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเพณีแข่งเรือ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 1-2562 2019-09-25
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR)ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 1-2562 2019-10-02
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : คมกริช พลหาญ
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR)ปี 59 2-2560 2017-08-24
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SAR ปี 60. 2-2560 2018-03-27
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR)ภาคเรียนที่ 1 ปี2561 1-2561 2018-09-28
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SARเทอม2 ปี 61 2-2561 2019-03-07