ข้อมูลของ : เพ็ญแข อิ่นคำ
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : เพ็ญแข อิ่นคำ
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32102-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32102-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32102-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/4 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32102-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/5 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32102-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/5 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32102-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค23101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3/5 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค23101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3/6 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/4 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/5 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค23102-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3/5 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค23102-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3/6 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค21201-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1/1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค21201-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1/2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/4 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/5 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/6 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค32101-คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5/7 2
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : เพ็ญแข อิ่นคำ
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ การร่วมกิจกรรมค่าย ปปช. สพฐ.น้อย ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ การร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชามติ ภาคเรียนที่ 1 ปี2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ การร่วมกิจกรรมถวายพระพรวันแม่ ภาคเรียนที่ 1 ปี2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์สู่อาเซียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ การร่วมกิจกรรม E-learning Zoon ราชภัฎเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ การร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ การร่วมกิจกรรม วันสถาปนาโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ การร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ การร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน พฤศจิกายน 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนธันวาคม 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน มกราคม 2560 2-2560 2017-08-01
ผลงานวิชาการ PDCA เดือนกุมภาพันธ์ 2560 2-2560 2017-08-01
ผลงานวิชาการ สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการปฏิบัติตาม MOU ปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 2-2560 2017-08-01
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานอื่นๆ สถิติการเข้าเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรื่อง เลขยกกำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานอื่นๆ สถิติการเข้าเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน กรกฎาคม 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 เรื่อง เลขยกกำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานอื่นๆ รายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานอื่นๆ สถิติการเข้าเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 2-2560 2017-08-02
ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-03
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการร่วมกิจกรรมค่ายภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-21
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการร่วมกิจกรรมค่ายเศรษฐศาสตร์อาเซียน วันที่ 15 สิงหาคม 2560 2-2560 2017-08-22
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันสานสัมพันธ์การเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน 18 สิงหาคม 2660 2-2560 2017-08-22
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมเป็นกรรมการกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเวียงเชียงแสน 24 ส.ค.60 2-2560 2017-08-24
ผลงานวิชาการ โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-08-29
ผลงานวิชาการ PDCA เดือน สิงหาคม 2560 2-2560 2017-08-31
ผลงานอื่นๆ รายงานการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 2-2560 2017-08-31
ผลงานอื่นๆ สถิติการเข้าเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 2-2560 2017-08-31
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมอบรมคูปองพัฒนาครู 2-3 กันยายน 2560 2-2560 2017-09-20
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมกิจกรรมวันมุฑิตาจิต 15 กันยายน 2560 2-2560 2017-09-20
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ม.5 เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-23
ผลงานอื่นๆ รายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูมชั้น ม.3/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-23
ผลงานวิชาการ สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-25
ผลงานวิชาการ รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-25
ผลงานอื่นๆ รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-26
ผลงานวิชาการ รายงานผลวิจัยในชั้นเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-10-03
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-11-07
ผลงานวิชาการ แผนการวัดและประเมิน 2-2560 2017-11-07
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-11-20
ผลงานอื่นๆ สถิติการเข้าเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 2-2560 2017-12-04
ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-12-04
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2-2560 2017-12-04
ผลงานวิชาการ โครงร่างงานวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-12-04
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 5 ธันวาคม 2560 2-2560 2017-12-25
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 2-2560 2017-12-25
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการร่วมกิจกรรมกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด 19 ธ.ค.60 2-2560 2018-01-03
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 2-2560 2018-01-03
ผลงานอื่นๆ สถิติการเข้าเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2560 2-2560 2018-01-03
ผลงานอื่นๆ สถิติการเข้าเรียน ประจำเดือนมกราคม 2561 2-2560 2018-02-18
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการ่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 26 ม.ค.61 2-2560 2018-02-19
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 29-31 ม.ค.61 2-2560 2018-02-19
ผลงานอื่นๆ สถิติการเข้าเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2-2560 2018-03-02
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2-2560 2018-03-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการหาความสอดคล้องของแบบทดสอบ (IOC) ของแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 2-2560 2018-03-07
ผลงานวิชาการ รายงานผลการหาความสอดคล้องของแบบทดสอบ (IOC) ของแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 2-2560 2018-03-07
ผลงานวิชาการ MOU ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 2-2560 2018-03-30
ผลงานวิชาการ สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2018-04-06
ผลงานวิชาการ แผนการวัดประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ ID-Plan ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-05-30
ผลงานอื่นๆ รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-06-18
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-06-21
ผลงานอื่นๆ สถิติการเข้าเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 2-2560 2018-07-03
ผลงานอื่นๆ สถิติการเข้าเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 2-2560 2018-08-02
ผลงานวิชาการ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-08-03
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 2-2560 2018-08-03
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมอบรมคูปองครู (ชั้นเรียนยุคดิจิตอล) 2-2560 2018-08-14
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมอบรมคูปองครู (แอ็พพริเคชั่นทางการศึกษา) 2-2560 2018-08-14
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม"สร้างปราชญ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา" 2-2560 2018-08-14
ผลงานอื่นๆ สถิติการเข้าเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 2-2560 2018-09-05
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2561 2-2560 2018-09-05
ผลงานวิชาการ สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1/2561 2-2560 2018-09-27
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามMOU ภาคเรียนที่ 1/2561 2-2560 2018-09-27
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมกิจกรรม โรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 2-2560 2018-09-27
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2561 2-2560 2018-09-27
ผลงานอื่นๆ รายงานกิจกรรมชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 2-2560 2018-09-27
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 1-2561 2018-09-28
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) AAR งานกิจการนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 1-2561 2018-09-28
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) AAR งานทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2561 1-2561 2018-09-28
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) AAR งานศูนย์อาหาร (Food Court) ภาคเรียนที่ 1/2561 1-2561 2018-09-28
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) AAR งานอบน. ภาคเรียนที่ 1/2561 1-2561 2018-09-28
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) AAR โรงเรียนเตรียมอาชีพ (บริษัทสร้างการดี) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 1-2561 2018-09-28
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2018-12-03
ผลงานอื่นๆ สถิติการเข้าเรียนของนักเรียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2-2561 2018-12-04
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2-2561 2018-12-04
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2-2561 2019-02-26
ผลงานวิชาการ สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2019-02-26
ผลงานอื่นๆ รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2562 2-2561 2019-03-04
ผลงานวิชาการ รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2019-03-19
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-06-30
ผลงานอื่นๆ มาตรการเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ม.2.2 1-2562 2019-06-30
ผลงานวิชาการ แผนการวัดประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-06-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-06-30
ผลงานวิชาการ IOC แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-07-18
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-07-18
ผลงานวิชาการ MOU ข้อที่ 3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) 1-2562 2019-07-24
ผลงานวิชาการ MOU ข้อที่ 3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2) 1-2562 2019-07-24
ผลงานวิชาการ MOU ข้อที่ 3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3) 1-2562 2019-07-24
ผลงานวิชาการ MOU ข้อที่ 6การพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C 2L) โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-07-24
ผลงานอื่นๆ MOU ข้อ 9 การน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 1-2562 2019-08-01
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า (MOU ข้อที่ 1 และ 9) 1-2562 2019-08-15
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมกิจกรรมปลูกข้าวเทิดไท้องค์ราชัน (MOU ข้อ 1 และ ข้อ9) 1-2562 2019-08-15
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (MOU ข้อที่ 1 และ 9) 1-2562 2019-08-15
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม "สืบ รักษ์ ต่อ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ปฏิบัติตาม MOU ข้อ 1 ,4 และ 9 1-2562 2019-08-29
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมถวายตุง 20 วา ปฏิบัติตาม MOU ข้อ 1 และ 9 1-2562 2019-08-29
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าขยะ (MOU ข้อ 1,4,6 และ 9) 1-2562 2019-09-05
ผลงานวิชาการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (MOU ข้อ 3,4,5,6) 1-2562 2019-09-05
ผลงานอื่นๆ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 69 (MOU ข้อ 1,6,7,9) 1-2562 2019-09-10
ผลงานวิชาการ IOC แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (MOU ข้อที่ 10) 1-2562 2019-09-11
ผลงานอื่นๆ รายงานการร่วมกิจกรรม "มุฑิตากษิณานุสรณ์" (MOU ข้อ 9) 1-2562 2019-09-18
ผลงานวิชาการ สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1/2562 (MOU ข้อ 3,4,5,6) 1-2562 2019-09-26
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามMOU ภาคเรียนที่ 1/2562 1-2562 2019-09-26
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : เพ็ญแข อิ่นคำ
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SAR ปีการศึกษา 2560 2-2560 2018-03-29
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง E-SAR ภาคเรียนที่ 1/2561 1-2561 2018-09-28
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงาน SAR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2019-03-19
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (MOU ข้อ 1-2562 2019-09-26