ข้อมูลของ : ดรุณ มีนา
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : ดรุณ มีนา
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท13101-ภาษาไทย ป.3/3 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ค13101-คณิตศาสตร์ ป.3/3 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส13101-สังคมศึกษา ป.3/3 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง13101-บูรณาการ(กอท) ป.3/3 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท13203-เสริมทักษะการเขียนสะกด ป.3/3 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ท13204-นิทานหรรษา3 ป.3/3 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กพร13101-ลูกเสือ ยุวกาชาด ป.3/3 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กพร13102-กิจกรรมบูรณาการ ป.3/3 2
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : ดรุณ มีนา
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานวิชาการ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ ( เดือนธันวาคม 2559 ) 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ ( เดือนพฤศจิกายน 2559 ) 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ (เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ) 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ (เดือนมกราคม 2560 ) 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 33 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 33 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วรรณคดีและวรรณกรรม) 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 33 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ โครงสร้างการจัดเวลาเรียน คณิตศาสตร์ เทอม2 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤศจิกายน 59 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ รายงานกิจกรรมตามกรอบนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.33 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 10 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 11 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 12 2-2560 2017-04-08
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR 59 2-2560 2017-04-08
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ๑/๒๕๖๐ 2-2560 2017-05-24
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.๓/๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 2-2560 2017-06-05
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.๓/๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 2-2560 2017-06-05
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาประว้ติศาสตร์ ชั้นป.๓/๓ ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๐ 2-2560 2017-06-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนวิชาภาษาไทยบทที่ ๑ 2-2560 2017-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการสอนวิชาภาษาไทย บทที่ ๒ 2-2560 2017-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการสอนภาษาไทย บทที่ ๓ 2-2560 2017-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการสอนคณิตศาสตร์ บทที่ ๑ 2-2560 2017-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการสอนคณิตศาสตร์ บทที่ ๒ 2-2560 2017-07-05
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ 2-2560 2017-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนวิชาภาษาไทย บทที่ ๔ 2-2560 2017-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการสอนคณิตศาสตร์ บทที่ ๓ 2-2560 2017-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการสอนคณิตศาสตร์ บทที่ ๔ 2-2560 2017-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการสอนคณิตศาสตร์ บทที่ ๕ 2-2560 2017-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แผนที่ ๖ 2-2560 2017-09-01
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการสอนวิชาภาษาไทย แผนที่ ๕ 2-2560 2017-09-01
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการสอนวิชาภาษาไทย แผนที่ ๖ 2-2560 2017-09-01
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการสอนวิชาภาษาไทย แผนที่ ๗ 2-2560 2017-09-01
ผลงานวิชาการ รายงาน pdca เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2017-09-01
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA คณฺิตศาสตร์ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ รายงาน MOU ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 2-2560 2017-09-27
ผลงานอื่นๆ รายงานการอบรมศาสตร์พระราชา 2-2560 2017-10-05
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 2-2560 2017-11-21
ผลงานวิชาการ ส่งรายงาน MOU ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 2-2560 2018-03-13
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน เทอม ๒ 2-2560 2018-03-13
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA ภาษาไทย เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 2-2560 2018-03-14
ผลงานวิชาการ รายงาน pdca ภาษาไทย เดือนมกราคม ๒๕๖๑ 2-2560 2018-03-14
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA ภาษาไทย เดือน มกราคม ๒๕๖๑ 2-2560 2018-03-14
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาภาษาไทย ป๓/๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.๓/๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นป.๓/๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นป.๓/๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ แผนพัฒนาตนเอง ID Plan 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ แผนวัดและประเมินผล ชั้นป.๓/๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ สรุปรายงานประชุมผู้ปกครอง ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-06-19
ผลงานวิชาการ โครงร่างงานวิจัย ปี๖๑ 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน ภาษาไทยบทที่ ๑ 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทย บทที่ ๒ 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทยบทที่ ๓ 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทย บทที่ ๔ 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทย บทที่ ๕ 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA ภาษาไทย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 2-2560 2018-09-03
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA ภาษาไทย เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 2-2560 2018-09-03
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการสอนภาษาไทย บทที่ ๖ 2-2560 2018-09-03
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทย บทที่ ๗ 2-2560 2018-09-03
ผลงานวิชาการ รายงาน MOU ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-09-07
ผลงานวิชาการ รายงานผลปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือน ( 1 เม.ย. -13 ก.ย. 61 ) 2-2560 2018-09-07
ผลงานวิชาการ รายงานคิดเลขเร็ว ชั้นป.๓/๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 2-2560 2018-09-25
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) การทบทวนหลังการปฎิบัติงาน(E-AAR) 1-2561 2018-09-28
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) การทบทวนหลังปฏิบัติงาน ( E-AAR ) อาหารนักฟุตบอล 1-2561 2018-09-28
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) การทบทวนหลังปฏิบัติงาน( E-AAR ) หลักสูตรประถม 1-2561 2018-09-28
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 2-2561 2018-10-28
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 2-2561 2018-10-28
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 2-2561 2018-10-28
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 2-2561 2018-10-29
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ 2-2561 2018-11-27
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทย บทที่ ๘ 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทย บทที่ ๙ 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทย บทที่ ๑๐ 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทย บทที่ ๑๑ 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทย บทที่ ๑๒ 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทย บทที่ ๑๓ 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทย บทที่ ๑๔ 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทย บทที่ ๑๕ 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนภาษาไทย บทที่ ๑๖ 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA เดือนมกราคม ๒๕๖๒ 2-2561 2019-02-05
ผลงานวิชาการ รายงานคิดเลขเร็ว ป.๓/๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2019-03-01
ผลงานวิชาการ สรุป AAR ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ ป.๑-๓ 2-2561 2019-03-07
ผลงานวิชาการ รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2-2561 2019-03-18
ผลงานวิชาการ แผนวัดและประเมินผล-ป.๓-ปี-๖๒ 1-2562 2019-04-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนภาษาไทย-ป.3-เทอม-1 1-2562 2019-04-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนคณิตศาสตร์-ป.3-เทอม-1 1-2562 2019-04-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนประวัติศาสตร์-ป.3-เทอม-1 1-2562 2019-04-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนหน้าที่พลเมือง-ป.3-เทอม-1 1-2562 2019-04-30
ผลงานวิชาการ อจท. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคมศึกษาฯ ป.3 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ อจท. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สังคมศึกษาฯ ป.3 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ อจท. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สังคมศึกษาฯ ป.3 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ อจท. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สังคมศึกษาฯ ป.3 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ อจท. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สังคมศึกษาฯ ป.3 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ อจท. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สังคมศึกษาฯ ป.3 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 1-2562 2019-06-06
ผลงานวิชาการ คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รายวิชา เสริมทักษะการเขียนสะกดคำ ๓ รหัสวิชา ท ๑๓๒๐๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 1-2562 2019-06-09
ผลงานวิชาการ คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม รายวิชา นิทานหรรษา ๓ รหัสวิชา ท ๑๓๒๐๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 1-2562 2019-06-09
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนวิชาภาษาไทย หน่วยที่ 1 1-2562 2019-07-01
ผลงานวิชาการ คะแนนอ่านออก62-ป.33-มิ.ย.62 1-2562 2019-07-01
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2562 1-2562 2019-07-01
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการเรียนรู้ภาษาไทย บทที่ ๒ 1-2562 2019-07-02
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 1-2562 2019-08-03
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 3 1-2562 2019-08-03
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 4 1-2562 2019-08-03
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 5 1-2562 2019-08-03
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 6 1-2562 2019-08-03
ผลงานวิชาการ รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2562 1-2562 2019-09-03
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 7 1-2562 2019-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผน วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 8 1-2562 2019-09-05
ผลงานวิชาการ สรุปคิดเลขเร็วป.3/3 1-2562 2019-10-03
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (AAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล - ป.3 1-2562 2019-10-03
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : ดรุณ มีนา
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) 2-2560 2018-03-29
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง ( E-SAR ) 1-2561 2018-09-28
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง ( E-SAR ) 1-2562 2019-04-02
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) SAR-ครูดรุณ เทอม 1-2562 1-2562 2019-10-01