ข้อมูลของ : ปราณี วังวน
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : ปราณี วังวน
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : ปราณี วังวน
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ผลงานอื่นๆ รายงานประชุมผู้ปกครอง ป.๔/๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 2-2560 2017-05-24
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนคณิตศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560 2-2560 2017-06-15
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนภาษาไทย ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560 2-2560 2017-06-15
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาภาษาไทย มิถุนายน ๒๕๖๐ 2-2560 2017-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาคณิตศาสตร์ มิถุนายน ๒๕๖๐ 2-2560 2017-07-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาคณิตศาสตร์ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2017-07-31
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาภาษาไทย กรกฎาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2017-07-31
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาคณิตศาสตร์ สิงหาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาภาษาไทย ภาษาไทย ๒๕๖๐ 2-2560 2017-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานการปฏิบัติตาม MOU 10 ข้อ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2017-09-26
ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.4/4 หน่วยที่ 1 - 7 2-2560 2017-09-26
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนคณิตศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 2-2560 2017-11-14
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนภาษาไทย ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 2-2560 2017-11-14
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาภาษาไทย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 2-2560 2018-01-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาคณิตศาสตร์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2018-01-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาภาษาไทย เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 2-2560 2018-01-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาภาษาไทย เดือนมกราคม ๒๕๖๑ 2-2560 2018-02-06
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาคณิตศาสตร์ เดือนมกราคม ๒๕๖๑ 2-2560 2018-02-06
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาคณิตศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 2-2560 2018-03-13
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาภาษาไทย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 2-2560 2018-03-13
ผลงานวิชาการ mou ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 2-2560 2018-03-14
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 2-2560 2018-03-29
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผลสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผลสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผลสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4​ 2-2560 2018-05-30
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาภาษาไทย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 2-2560 2018-07-06
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาคณิตศาสตร์ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 2-2560 2018-07-06
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาคณิตศาสตร์ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาภาษาไทย เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 2-2560 2018-08-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาภาษาไทย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 2-2560 2018-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาคณิตศาสตร์ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 2-2560 2018-09-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2560 2018-09-10
ผลงานวิชาการ รายงานแผนการขับเคลื่อน (MOU) สู่การปฏิบัติตามผลการประเมินตามจุดเน้นของ สพฐ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2560 2018-09-14
ผลงานวิชาการ แบบรายงานพัฒนาการของนักเรียนรายบุคคล : แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เล่มที่ ๑-๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 2-2560 2018-09-27
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 1-2561 2018-09-28
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผลภาษาไทย 2-2561 2018-10-23
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2-2561 2018-10-23
ผลงานวิชาการ แผนวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี2561 2-2561 2018-10-23
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี2561 2-2561 2018-10-23
2-2561 2018-11-29
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาภาษาไทย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 2-2561 2018-12-05
ผลงานวิชาการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA วิชาคณิตศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 2-2561 2018-12-05
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ Professional Learning Community 2-2561 2019-03-07
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ Professional Learning Community 2-2561 2019-03-07
ผลงานวิชาการ รายงานแผนการขับเคลื่อน (MOU) สู่การปฏิบัติตามผลการประเมินตามจุดเน้นของ สพฐ. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2019-03-18
ผลงานอื่นๆ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ Professional Learning Community 2-2561 2019-03-18
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(E-AAR) รายงานการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(AAR) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 2-2561 2019-03-18
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผลภาษาไทย ป.4 1-2562 2019-05-06
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์ ป.4 1-2562 2019-05-06
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผลสังคมศึกษา ป.4 1-2562 2019-05-06
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผลประวัติศาสตร์ ป.4 1-2562 2019-05-06
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4 1-2562 2019-05-06
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4 1-2562 2019-05-06
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ป.4 1-2562 2019-05-06
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.4 1-2562 2019-05-06
ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ สังคมศึกษา 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์ 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ ภาษาไทย 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ แผนการวัดผลประเมินผล กอท ป.4 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ กำหนดการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1-2562 2019-05-17
ผลงานวิชาการ PDCA รายงานการใช้แผนวิชาภาษาไทย 1-2562 2019-09-17
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : ปราณี วังวน
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1-2561 2018-09-28
รายงานการประเมินตนเอง(E-SAR) รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1-2562 2019-05-11