แจ้งความประสงค์เข้าเรียนต่อ

หากมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

 
หน้าแรก
 
ลงชื่อแจ้งความประสงค์
 
ค้นหารายชื่อ
 
แก้ข้อมูล/พิมพ์ใบสมัคร
 
             
อนุบาล   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวน 16 คน   จำนวน 61คน   จำนวน 212 คน   จำนวน 173 คน

 

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

1. รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
6. เอกสารทางการศึกษา ( หนังสือรับรองการจบชั้นอนุบาล ) จำนวน 2 ฉบับ

 

เมื่อทำการสมัครออนไลน์แล้ว ให้ท่านนำเอกสารดังกล่าวมาตรวจสอบในวันรับรายงานตัว

ติดต่อ 053-777105 081-9503541

 


ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ทีมงานICT
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
520ม. 2 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย57150TEL. 053-777105 , 081-9503541 FAX. 053-777254